Paginacija

Visokoregalna skladišta
Visokoregalna skladišta
Josip Vulić
U ovom radu je nakon uvodnih poglavlja o logistici i skladištenju općenito, opisano automatizirano visokoregalno skladište. Prikazani su ciljevi planiranja, projektiranja i gradnje, kao prvog koraka u oblikovanju ovakvog sustava. Za potrebe projektiranja sustava navedene su osnovne komponente sustava, oprema za oblikovanje tereta, način određivanja radnih ciklusa dizalice automatiziranog visokoregalnog skladišta i redoslijeda odlaganja, odnosno izuzimanja. U logističkom poslovanju...
Voda u krškom području
Voda u krškom području
Matea Mučalo
Voda je najznačajniji ali zapravo i najugroženiji prirodni resurs nezamjenjiv u gotovo svim segmentima ljudskog djelovanja. Oko polovinu prostora Republike Hrvatske karakterizira krški teren koji obiluje reljefnim oblicima i složenim podzemnim vodenim tokovima.Zbog svoje specifičnosti i velike osjetljivosti (poroznosti i specifične podzemne cirkulacije) krški ekosustav vrlo je osjetljiv te zahtijeva mjerepotrebne za očuvanje krških reljefnih oblika i održivost vodnih sustava. ...
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Božica Ilinović
U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilančne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamisliti trgovačko društvo, pa i druge poslovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u financijskim izvješćima tih društava korištenih oblika nematerijalne imovine jer interno...
Z A D U Ž N I C A
Z A D U Ž N I C A
Milena Perić Grizelj
Ovaj rad će nastojati na što jednostavniji i sažetiji način opisati pojam i osnovnu karakteristike zadužnice. Sastoji se od sedam poglavlja. Prvi dio će dati definiciju pojma zadužnice i osnovnu podjelu zadužnica. Zatim će se pojasniti neke bitne karakteristike obične i bjanko zadužnice. Ovaj dio sadržava i temeljit opis izglega obrasca bjanko zadužnice. Zadnja poglavlja su posvećena jamstvu, naplati i privremenim mjerama i pobijanju zadužnice.
ZAJAM
ZAJAM
Stipe Sesardić
Sam nastavni program kolegija poslovna matematika nije predviđao opširniju analizu obrađenih pojmova, točnije put koji treba prijeći da bi došli do pojedine formule. U ovom radu pobliže će biti pojašnjeni osnovni pojmovi kamatnog računa kao i dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. Također ćemo pažnju obratiti i na složenu ispodgodišnju kamatnu stopu ili konformnu kamatnu stopu. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se i sa samom primjenom složenog kamatnog računa, točnije...
ZAKLADA ANA RUKAVINA
ZAKLADA ANA RUKAVINA
Angela Maretić
Zaklada Ana Rukavina osnovana je prije šest godina, nakon Anine smrti, s namjerom da se izvrši Anina misija. Ona prikuplja sredstva za razvoj Hrvatskog registra donatora koštane srži. Kako bi se Ani pomoglo bila je pokrenuta akcija "Želim život!", koja je ujedno i slogan Zaklade. Osnivači Zaklade Ana Rukavina je u prvom redu njezina obitelj, Hrvatska udruga leukemija i limfomi i Vjesnik. Vizija Zaklade je biti profesionalna i općeprihvaćena hrvatska humanitarna Zaklada, stvoriti tim...
ZALIHE
ZALIHE
Marija Jerković
U ovom radu pod temom „Zalihe“ nalazi se niz naslova koji je svaki pojedinačno jako dobro objašnjen, a uz to i još bitnije, razumljiv je. Osim uvoda koji svaki rad treba imati kao početne stranice zauzela je tema Skladište i skladišno poslovanje jer svaka zaliha bilo kakvog proizvoda ili robe treba se uskladištiti prije nego dođe do konačnog cilja tj.do prodaje na tržištu. Slijedeće teme isključivo se odnose na same zalihe. Jako je važno vršiti nadzor nad zalihama kao i...
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Julijana Grabić
Tema ovog završnog rada je zasnivanje i prestanak ranog odnosa. Na samu regulaciju radnih odnosa primjenjuju se mnogi propisi i opći i posebni, ali i međusobni ugovori, pod uvjetom da su sklopljeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Pored navedenog radni odnos između poslodavca i radnika uređuju i kolektivni ugovori, kao i opći akti poslodavca. U Ustavnom zakonu iz 1953. godine u čl. 5. spominje se pravo na rad. Ova odredba je nastala nakon donošenja Opće deklaracije o ljudskim...
ZATEZNE KAMATE
ZATEZNE KAMATE
Jelena Varnica
Kamata (lat. usurae) je naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Još od Justinijanovih Digesta, kamate se smatraju plodovima glavnice (»Usura non natura pervenit, sed iure perciptur«) no ne dolaze po samoj prirodi glavnice, već se stječu po nekom pravu kao fructus civiles. Kamate se često nazivaju i civilnim ili građanskopravnim plodovima jer se stječu na...
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
Ivana Ćelić
U ovome radu analizirane su mjere zaštite osobnih podataka, čiju je potrebu prepoznala Europska unija te je izglasana Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Promjene koje GDPR donosi trebale bi omogućiti građanima Europske unije veću kontrolu nad vlastitim podacima koje organizacije prikupljaju i obrađuju kako bi im pružile određene usluge. U radu je također predstavljeno koji se osobni podaci koriste u radnim odnosima i koliko bi oni...
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Jadranka Poturović
U stručnoj gospodarskoj literaturi i drugdje često se koristi izraz manjinski i mali članovi, međutim, ne uvijek u istom značenju. Ti izrazi najčešće se spominju u svezi sa "zaštitom" ili "zakidanjem" manjinskih članova, govori se o koncentraciji dionica u vlasništvu jednog ili nekoliko dioničara, o nebrizi države za male članove i pogodovanju većinskim članovima i sl. Možemo reći da se rijetko piše o poteškoćama koje se javljaju prilikom rješavanju sukoba koji se...

Paginacija