Pages

Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005-2014 godine
Dujo Miočić
Cilj rada je deskriptivno analizirati vanjskotrgovinsku razmjenu Republike Hrvatske poljoprivredno-prehrambenim proizvodima u razdoblju 2005.-2014. godine te utvrditi kretanje udjela poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u ukupnoj vanjskotrgovinskoj razmjeni, strukturu i vrijednost izvoza i uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, bilancu vanjskotrgovinske razmjene i pokrivenost uvoza izvozom poljoprivrednoprehrambenih proizvoda u analiziranom razdoblju. Tijekom analiziranog...
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske
Petra Komar
Tema završnog rada pod nazivom Važnost interne revizije u poduzećima Republike Hrvatske podijeljena je, pored uvoda i zaključka, u sedam poglavlja. U prvom dijelu rada objasnit će se pojam i značenje revizije, karakteristike i vrste revizije. Također, navest će se metode i načela revizije. U drugom dijelu govorit će se o samoj temi odnosno internoj reviziji, gdje će se objasniti pojam, vrsta, provedba interne revizije, te koja je uloga unutarnje revizije. Treći dio ima za cilj...
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Važnost primjene kvalitete u organizaciji
Robert Sigut
Kroz rad se nastojala prikazati važnost primjene kontrole kvalitete u svim poslovnim subjektima kao i širok spektar djelovanja iste. Današnje poslovanje je nezamislivo bez održavanja visoke kvalitete robe i sporuke dobara bez greški. Tvrtka koja neulaže dovoljno u razvoj procesa i unaprijeđenje praćenja ne može opstati na međunarodnom tržištu. Drugo poglavlje, prikazuje razvoj kvalitete kroz povijest dok, treće poglavlje detaljnije prikazuje važnost kvalitete i podjelu...
Visokoregalna skladišta
Visokoregalna skladišta
Josip Vulić
U ovom radu je nakon uvodnih poglavlja o logistici i skladištenju općenito, opisano automatizirano visokoregalno skladište. Prikazani su ciljevi planiranja, projektiranja i gradnje, kao prvog koraka u oblikovanju ovakvog sustava. Za potrebe projektiranja sustava navedene su osnovne komponente sustava, oprema za oblikovanje tereta, način određivanja radnih ciklusa dizalice automatiziranog visokoregalnog skladišta i redoslijeda odlaganja, odnosno izuzimanja. U logističkom poslovanju...
Voda u krškom području
Voda u krškom području
Matea Mučalo
Voda je najznačajniji ali zapravo i najugroženiji prirodni resurs nezamjenjiv u gotovo svim segmentima ljudskog djelovanja. Oko polovinu prostora Republike Hrvatske karakterizira krški teren koji obiluje reljefnim oblicima i složenim podzemnim vodenim tokovima.Zbog svoje specifičnosti i velike osjetljivosti (poroznosti i specifične podzemne cirkulacije) krški ekosustav vrlo je osjetljiv te zahtijeva mjerepotrebne za očuvanje krških reljefnih oblika i održivost vodnih sustava. ...
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Vrednovanje brenda i kupaca kao nematerijalne imovine poduzeća
Božica Ilinović
U pojedinim trgovačkim društvima nematerijalna imovina obuhvaća znatan dio bilančne aktive budući da je to primjereno prirodi djelatnosti tih društava. U današnjem je svijetu teško zamisliti trgovačko društvo, pa i druge poslovne subjekte koji u svakodnevnom poslovanju ne koriste neke oblike nematerijalne imovine. Pitanje je samo načina knjiženja u poslovnim knjigama ili iskazivanja u financijskim izvješćima tih društava korištenih oblika nematerijalne imovine jer interno...
Z A D U Ž N I C A
Z A D U Ž N I C A
Milena Perić Grizelj
Ovaj rad će nastojati na što jednostavniji i sažetiji način opisati pojam i osnovnu karakteristike zadužnice. Sastoji se od sedam poglavlja. Prvi dio će dati definiciju pojma zadužnice i osnovnu podjelu zadužnica. Zatim će se pojasniti neke bitne karakteristike obične i bjanko zadužnice. Ovaj dio sadržava i temeljit opis izglega obrasca bjanko zadužnice. Zadnja poglavlja su posvećena jamstvu, naplati i privremenim mjerama i pobijanju zadužnice.
ZAJAM
ZAJAM
Stipe Sesardić
Sam nastavni program kolegija poslovna matematika nije predviđao opširniju analizu obrađenih pojmova, točnije put koji treba prijeći da bi došli do pojedine formule. U ovom radu pobliže će biti pojašnjeni osnovni pojmovi kamatnog računa kao i dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. Također ćemo pažnju obratiti i na složenu ispodgodišnju kamatnu stopu ili konformnu kamatnu stopu. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se i sa samom primjenom složenog kamatnog računa, točnije...
ZAKLADA ANA RUKAVINA
ZAKLADA ANA RUKAVINA
Angela Maretić
Zaklada Ana Rukavina osnovana je prije šest godina, nakon Anine smrti, s namjerom da se izvrši Anina misija. Ona prikuplja sredstva za razvoj Hrvatskog registra donatora koštane srži. Kako bi se Ani pomoglo bila je pokrenuta akcija "Želim život!", koja je ujedno i slogan Zaklade. Osnivači Zaklade Ana Rukavina je u prvom redu njezina obitelj, Hrvatska udruga leukemija i limfomi i Vjesnik. Vizija Zaklade je biti profesionalna i općeprihvaćena hrvatska humanitarna Zaklada, stvoriti tim...
ZALIHE
ZALIHE
Marija Jerković
U ovom radu pod temom „Zalihe“ nalazi se niz naslova koji je svaki pojedinačno jako dobro objašnjen, a uz to i još bitnije, razumljiv je. Osim uvoda koji svaki rad treba imati kao početne stranice zauzela je tema Skladište i skladišno poslovanje jer svaka zaliha bilo kakvog proizvoda ili robe treba se uskladištiti prije nego dođe do konačnog cilja tj.do prodaje na tržištu. Slijedeće teme isključivo se odnose na same zalihe. Jako je važno vršiti nadzor nad zalihama kao i...
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Julijana Grabić
Tema ovog završnog rada je zasnivanje i prestanak ranog odnosa. Na samu regulaciju radnih odnosa primjenjuju se mnogi propisi i opći i posebni, ali i međusobni ugovori, pod uvjetom da su sklopljeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Pored navedenog radni odnos između poslodavca i radnika uređuju i kolektivni ugovori, kao i opći akti poslodavca. U Ustavnom zakonu iz 1953. godine u čl. 5. spominje se pravo na rad. Ova odredba je nastala nakon donošenja Opće deklaracije o ljudskim...

Pages