Pages

Z A D U Ž N I C A
Z A D U Ž N I C A
Milena Perić Grizelj
Ovaj rad će nastojati na što jednostavniji i sažetiji način opisati pojam i osnovnu karakteristike zadužnice. Sastoji se od sedam poglavlja. Prvi dio će dati definiciju pojma zadužnice i osnovnu podjelu zadužnica. Zatim će se pojasniti neke bitne karakteristike obične i bjanko zadužnice. Ovaj dio sadržava i temeljit opis izglega obrasca bjanko zadužnice. Zadnja poglavlja su posvećena jamstvu, naplati i privremenim mjerama i pobijanju zadužnice.
ZAJAM
ZAJAM
Stipe Sesardić
Sam nastavni program kolegija poslovna matematika nije predviđao opširniju analizu obrađenih pojmova, točnije put koji treba prijeći da bi došli do pojedine formule. U ovom radu pobliže će biti pojašnjeni osnovni pojmovi kamatnog računa kao i dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. Također ćemo pažnju obratiti i na složenu ispodgodišnju kamatnu stopu ili konformnu kamatnu stopu. Kroz ovaj rad upoznat ćemo se i sa samom primjenom složenog kamatnog računa, točnije...
ZAKLADA ANA RUKAVINA
ZAKLADA ANA RUKAVINA
Angela Maretić
Zaklada Ana Rukavina osnovana je prije šest godina, nakon Anine smrti, s namjerom da se izvrši Anina misija. Ona prikuplja sredstva za razvoj Hrvatskog registra donatora koštane srži. Kako bi se Ani pomoglo bila je pokrenuta akcija "Želim život!", koja je ujedno i slogan Zaklade. Osnivači Zaklade Ana Rukavina je u prvom redu njezina obitelj, Hrvatska udruga leukemija i limfomi i Vjesnik. Vizija Zaklade je biti profesionalna i općeprihvaćena hrvatska humanitarna Zaklada, stvoriti tim...
ZALIHE
ZALIHE
Marija Jerković
U ovom radu pod temom „Zalihe“ nalazi se niz naslova koji je svaki pojedinačno jako dobro objašnjen, a uz to i još bitnije, razumljiv je. Osim uvoda koji svaki rad treba imati kao početne stranice zauzela je tema Skladište i skladišno poslovanje jer svaka zaliha bilo kakvog proizvoda ili robe treba se uskladištiti prije nego dođe do konačnog cilja tj.do prodaje na tržištu. Slijedeće teme isključivo se odnose na same zalihe. Jako je važno vršiti nadzor nad zalihama kao i...
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Julijana Grabić
Tema ovog završnog rada je zasnivanje i prestanak ranog odnosa. Na samu regulaciju radnih odnosa primjenjuju se mnogi propisi i opći i posebni, ali i međusobni ugovori, pod uvjetom da su sklopljeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Pored navedenog radni odnos između poslodavca i radnika uređuju i kolektivni ugovori, kao i opći akti poslodavca. U Ustavnom zakonu iz 1953. godine u čl. 5. spominje se pravo na rad. Ova odredba je nastala nakon donošenja Opće deklaracije o ljudskim...
ZATEZNE KAMATE
ZATEZNE KAMATE
Jelena Varnica
Kamata (lat. usurae) je naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Još od Justinijanovih Digesta, kamate se smatraju plodovima glavnice (»Usura non natura pervenit, sed iure perciptur«) no ne dolaze po samoj prirodi glavnice, već se stječu po nekom pravu kao fructus civiles. Kamate se često nazivaju i civilnim ili građanskopravnim plodovima jer se stječu na...
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
Ivana Ćelić
U ovome radu analizirane su mjere zaštite osobnih podataka, čiju je potrebu prepoznala Europska unija te je izglasana Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Promjene koje GDPR donosi trebale bi omogućiti građanima Europske unije veću kontrolu nad vlastitim podacima koje organizacije prikupljaju i obrađuju kako bi im pružile određene usluge. U radu je također predstavljeno koji se osobni podaci koriste u radnim odnosima i koliko bi oni...
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Jadranka Poturović
U stručnoj gospodarskoj literaturi i drugdje često se koristi izraz manjinski i mali članovi, međutim, ne uvijek u istom značenju. Ti izrazi najčešće se spominju u svezi sa "zaštitom" ili "zakidanjem" manjinskih članova, govori se o koncentraciji dionica u vlasništvu jednog ili nekoliko dioničara, o nebrizi države za male članove i pogodovanju većinskim članovima i sl. Možemo reći da se rijetko piše o poteškoćama koje se javljaju prilikom rješavanju sukoba koji se...
ZDRAVSTVENI TURIZAM
ZDRAVSTVENI TURIZAM
Kate Marošević
Neminovno je da čovjekove biološke i antropološke potrebe za turističkim kretanjima postoje oduvijek. Sve te promjene kao rezultat društveno-ekonomskog razvoja društva u cjelini dobivaju svoje oblike kao prirodan i logičan čovjekov izlaz iz raznih životnih situacija kao primjer depresija, frustracija i pesimizma. Putovanje spada u najstarije i najopćenitije pojave ljudskog života te je dio povijesti čovječanstva koje ga prati od najranijeg postojanja. Da bi neka zemlja uopće...
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 
 REPUBLICI HRVATSKOJ
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Bašić
Ustavom Republike Hrvatske svim građanima je zajamčeno pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom koji uređuju načela, mjere, način provođenja te organizaciju zdravstvene zaštite, nositelje društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga...
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Baletić
Brzina promjena na globalnom tržištu, sve više utječe na poslovni rezultat poduzeća u svakom kutku svijeta. Te promjene zahtijevaju od poduzeća veću fleksibilnost unutar organizacijske strukture, brzo reagiranje na uočene promjene s tržišta te donošenje kvalitetnih menadžerskih odluka u što kraćem roku. Da bi menadžment bio sposoban donijeti ispravnu odluku, on mora biti kvalitetno informiran o svim događanjima unutar i izvan poduzeća. Samo na temelju kvalitetnih...
Zarazne bolesti koje se prenose hranom
Zarazne bolesti koje se prenose hranom
Iva Tomić
Veliki je broj bolesti koje se prenose hranom, a glavni uzročnici otrovanja hranom su bakterije, virusi i paraziti. U hrani mogu biti mikroorganizmi i/ili njihovi toksini koji uzrokuju bolesti. Zarazne bolesti koje se prenose hranom uzrokovane su kontaminacijom hrane do koje može doći u bilo kojoj fazi lanca proizvodnje, isporuke i potrošnje hrane. Najčešći simptomi zaraze su povraćanje i proljev, ovisno o uzročniku ili toksinu. Zbog toga dolazi do gubitka vode i elektrolita što...

Pages