Pages

0284002616
0284002616
Martina Dragić
Kultura masline na našem priobalju stara je više od 2000 godina. Danas maslinarstvo predstavlja značajan gospodarski potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji mediteranskog područja Republike Hrvatske. Hrvatska proizvodi vrlo male količine konzerviranih stolnih maslina, koje su nedostatne za vlastitu potrošnju, iako u našem mediteranskom području postoje vrlo prikladni zemljišni i klimatski uvjeti. Nagli razvoj maslinarstva, kao i nove spoznaje u tehnologiji konzerviranja zelenih...
"Državna revizija na primjeru Hrvatskih šuma d.o.o"
"Državna revizija na primjeru Hrvatskih šuma d.o.o"
Lorena Kereta
Tema ovog završnog rada je analiza i revizija trgovačkih društava koja su u državnom vlasništvu, te će se kao primjer analizirati Hrvatske šume d.o.o. U prvom poglavlju će se reći nešto općenito o reviziji, te povijesni razvoj revizije u svijetu i Republici Hrvatskoj. Nadalje, u sljedećem poglavlju, će se govoriti o državnoj reviziji, njezinom procesu, značenju, zakonskom okviru, te ulozi državne revizije u spriječavanju i otkrivanju prevare i korupcije. U trećem...
"Kultura i govor"
"Kultura i govor"
Ivana Kustura
Poslovnog čovjeka kao profesionalca u svom poslu, čine neizostavne komponente, a te su "Kultura i govor", te što su one bolje to je kvalitetnije i uspješnije njihovo poslovanje. Govoreći o "Kulturi" ne možemo, a ne spomenuti različite vrste kultura koje nas, ne samo da okružuju, već se i nalaze u cijelom svijetu. Druge kulture treba prije svega poštivati, bilo da se radi o vjerskim, nacionalnim ili pak drugim skupinama. Jednako tako bitno je i poznavati ih kao posebna obilježja...
"Uloga i značaj odnosa s javnošću u izgradnji imidža i društveno odgovornog poslovanja revizorskih tvrtki"
"Uloga i značaj odnosa s javnošću u izgradnji imidža i društveno odgovornog poslovanja revizorskih tvrtki"
Anita Blažević
Revizija kao društveno odgovorna nadzorna funkcija stvara povjerenje financijskih ulagača u korporativne dionice na tržištu kapitala. To se najviše odnosi na kvalitetu informacija iz financijskih izvještaja, jer svi koji odlučuju o poslovanju tvrtke ili žele investirati u nju, koriste se informacijama iz financijskih izvještaja koje bi nakon njihovog revidiranja trebali pokazati svoju točnost i ispravnost. U ovom radu je riječ o imidžu, društvenom odgovornom poslovanju i...
"Vođenje poslovnog razgovora"
"Vođenje poslovnog razgovora"
Anica Komazec Jelić
O načinu i kvaliteti poslovnog komuniciranja kao i vođenju poslovnog razgovora, ovisi krajnji ishod i uspješnost cilja kojeg želimo postići razgovorom. U poslovnom svijetu komunikacija je sredstvo povezivanja ljudi prema ostvarenju zajedničkog cilja, te se koristi za promicanje proizvoda usluge ili organizacije. Sposobnost komuniciranja izgrađuje se cijelog života. Sama kultura koju stječemo u obitelji, društvu, obrazovnim ustanovama nije dovoljna te bi se svaki poslovni čovjek...
AGROTEHNIČKI I AMPELOTEHNIČKI ZAHVATI
 ZA POBOLJŠANJE KVALITETE GROŽĐA
 KULTIVARA LASINA CRNA
AGROTEHNIČKI I AMPELOTEHNIČKI ZAHVATI ZA POBOLJŠANJE KVALITETE GROŽĐA KULTIVARA LASINA CRNA
Ivan Baran
Cilj ovog istraživanja je bio uz pomoć zahvata u vinogradu osigurati kvalitetno grožđe za proizvodnju kvalitetnog vina. Pošto je lasina crna kultivar koji je jako osjetljiv prilikom uzgoja, krivim potezima može se izgubiti cjelokupni urod, za ovo istraživanje je baš uzet navedeni kultivar. Racionalizacijom pojedinih zahvata i radnji u vinogradu, a ujedno intezivirajući određene zahvate na samom trsu, cilj je bio uz što manje troškove postići zadovoljavajuće rezultate. Samo...
ANALIZA POREZA NA DOBIT I IZDAŠNOST NJEGOVOG POREZNOG IZVORA
ANALIZA POREZA NA DOBIT I IZDAŠNOST NJEGOVOG POREZNOG IZVORA
Luka Žaja
Moderne države 21. stoljeća su nezamislive bez poreza. Porezi su najizdašniji prihod države i nužni su za financiranje javnih rashoda koji su rezultat pruženih javnih usluga od strane države. Rad daje pregled poreza kroz povijest, te njihov razvoj do modernog doba. Porez na dobit kao jedan od značajnih poreznih oblika u poreznom sustavu Republike Hrvatske obrađen je u ovom radu i analizirana njegova financijska značajnost u odnosu na izdašnost ostalih poreznih oblika. Poseban...
ANALIZA POSLOVANJA PASTRVSKOG
 RIBOGOJILIŠTA
ANALIZA POSLOVANJA PASTRVSKOG RIBOGOJILIŠTA
Dino Puača
Cilj rada bio je analizirati poslovanje i utvrditi poslovnu uspješnost odabranog pastrvskog ribogojilišta koje se nalazi na području općine Gračac u Zadarskoj ţupaniji. Analizirano ribogojilište je punosustavno salmonidno gospodarstvo s višestrukim sustavom iskorištavanja vode. Na temelju podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka izračunati su financijski pokazatelji likvidnosti, zaduţenosti, aktivnosti, ekonomičnosti, profitabilnosti i investiranja za 2009. i 2010....
ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
ANALIZA POSLOVANJA PUTEM OSNOVNIH FINANCIJSKIH POKAZATELJA
Dario Ljubas
Ovaj završni rad obrađuje analizu poslovanja putem osnovnih financijskih pokazatelja. Uz upoznavanje s računovodstvenom regulativom i setom osnovnih financijskih izvještaja, cilj ovog rada je na konkretnom primjeru učiniti analizu financijskih pokazatelja za poduzeće „Podravka“ d.d.. Ovo poduzeće je izabrano kao poduzeće koje je vrlo prepoznatljivo, dobro pozicionirano na regionalnim i europskom tržištu, ali su ga nedavno potresale financijske afere. Na izabranom poduzeću...
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
ANALIZA STANJA I PRIJEDLOG MJERA PREUSTROJA
Ružica Benja
Svaki poslovni subjekt je određen vanjskim i unutarnjim čimbenicima koji utječu na njegovo poslovanje. Analizom takvih čimbenika stvara se podloga za prepoznavanje ključnih faktora uspjeha, rizika i prijetnji te podloga za donošenje strateških odluka za daljnji tijek poslovanja. Najčešće se navedeni faktori određuju SWOT analizom jer ona omogućuje preglednost i strukturiranost svih snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje utječu na određeni poslovni subjekt. Predmet ovog...
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Analiza financijskih izvještaja poduzeća „Saponia“ d.d. Osijek
Dragana Pavlović
Uovom završnom radu pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja poduzeća Saponiad.d. Osijek“ napravljena je analiza temeljnih financijskih izvještaja istoimenog poduzeća, koja uvid u financijsku poziciju poduzeća u određenom vremenskom razdoblju. Pri dobijanju uvida u poslovanje Saponije koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Pomoću bilance, te računa dobiti i gubitka došlo se do pokazatelja iz kojih je vidljiva tržišna...
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja
Ana Bilan
Ovaj završni rad napisan je s namjerom da se prikaže kako analiza financijskih pokazatelja utječe na poslovanje poduzeća. U sklopu svake poslovne analize provodi se analiza financijskih izvještaja pomoću koje se podaci iz financijskih izvještaja pretvaraju u korisne oblike informacija koje naknadno mogu poslužiti u svrhu upravljanja, odnosno planiranja i odlučivanja u poduzeću. Završni rad pod nazivom „Analiza financijskih izvještaja pomoću financijskih pokazatelja”...

Pages