Paginacija

ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA
Julijana Grabić
Tema ovog završnog rada je zasnivanje i prestanak ranog odnosa. Na samu regulaciju radnih odnosa primjenjuju se mnogi propisi i opći i posebni, ali i međusobni ugovori, pod uvjetom da su sklopljeni u skladu s Ustavom Republike Hrvatske. Pored navedenog radni odnos između poslodavca i radnika uređuju i kolektivni ugovori, kao i opći akti poslodavca. U Ustavnom zakonu iz 1953. godine u čl. 5. spominje se pravo na rad. Ova odredba je nastala nakon donošenja Opće deklaracije o ljudskim...
ZATEZNE KAMATE
ZATEZNE KAMATE
Jelena Varnica
Kamata (lat. usurae) je naknada za korištenje tuđih zamjenjivih, pokretnih stvari, najčešće novca. Visina ove naknade odmjerava se prema visini glavnice i trajanju njezina korištenja. Još od Justinijanovih Digesta, kamate se smatraju plodovima glavnice (»Usura non natura pervenit, sed iure perciptur«) no ne dolaze po samoj prirodi glavnice, već se stječu po nekom pravu kao fructus civiles. Kamate se često nazivaju i civilnim ili građanskopravnim plodovima jer se stječu na...
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI RADNIKA
Ivana Ćelić
U ovome radu analizirane su mjere zaštite osobnih podataka, čiju je potrebu prepoznala Europska unija te je izglasana Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR), koja je stupila na snagu 25. svibnja 2018. Promjene koje GDPR donosi trebale bi omogućiti građanima Europske unije veću kontrolu nad vlastitim podacima koje organizacije prikupljaju i obrađuju kako bi im pružile određene usluge. U radu je također predstavljeno koji se osobni podaci koriste u radnim odnosima i koliko bi oni...
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
ZAŠTITA PRAVA MANJINSKIH ČLANOVA DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
Jadranka Poturović
U stručnoj gospodarskoj literaturi i drugdje često se koristi izraz manjinski i mali članovi, međutim, ne uvijek u istom značenju. Ti izrazi najčešće se spominju u svezi sa "zaštitom" ili "zakidanjem" manjinskih članova, govori se o koncentraciji dionica u vlasništvu jednog ili nekoliko dioničara, o nebrizi države za male članove i pogodovanju većinskim članovima i sl. Možemo reći da se rijetko piše o poteškoćama koje se javljaju prilikom rješavanju sukoba koji se...
ZDRAVSTVENI TURIZAM
ZDRAVSTVENI TURIZAM
Kate Marošević
Neminovno je da čovjekove biološke i antropološke potrebe za turističkim kretanjima postoje oduvijek. Sve te promjene kao rezultat društveno-ekonomskog razvoja društva u cjelini dobivaju svoje oblike kao prirodan i logičan čovjekov izlaz iz raznih životnih situacija kao primjer depresija, frustracija i pesimizma. Putovanje spada u najstarije i najopćenitije pojave ljudskog života te je dio povijesti čovječanstva koje ga prati od najranijeg postojanja. Da bi neka zemlja uopće...
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U 
 REPUBLICI HRVATSKOJ
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Bašić
Ustavom Republike Hrvatske svim građanima je zajamčeno pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa Zakonom koji uređuju načela, mjere, način provođenja te organizaciju zdravstvene zaštite, nositelje društvene skrbi za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene djelatnosti. Zdravstvena zaštita u smislu ovoga Zakona obuhvaća sustav društvenih, skupnih i individualnih mjera, usluga...
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ZNAČAJ KONTROLINGA TROŠKOVA ZA POSLOVANJE PODUZEĆA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Marija Baletić
Brzina promjena na globalnom tržištu, sve više utječe na poslovni rezultat poduzeća u svakom kutku svijeta. Te promjene zahtijevaju od poduzeća veću fleksibilnost unutar organizacijske strukture, brzo reagiranje na uočene promjene s tržišta te donošenje kvalitetnih menadžerskih odluka u što kraćem roku. Da bi menadžment bio sposoban donijeti ispravnu odluku, on mora biti kvalitetno informiran o svim događanjima unutar i izvan poduzeća. Samo na temelju kvalitetnih...
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Zaštita potrošača u Republici Hrvatskoj
Maja Sirić
Zaštita potrošača je pravno područje koje se bavi zaštitom osnovnih prava građana u ulozi potrošača u različitim poslovima u kojima pribavljaju proizvode i usluge na tržištu. U Republici Hrvatskoj zaštita potrošača regulirana je Zakonom o zaštiti potrošača. Prava potrošača regulirana su pripadnim zakonskim odredbama kroz reguliranje poštenog tržišnog natjecanja. Zakoni su oblikovani kako bi se zaštitilo potrošače od nepoštene i agresivne poslovne prakse, i ujedno...
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Značaj bijele djeteline u različitim sustavima stočarske proizvodnje
Anđelka Amanović
Bijela djetelina (Trifolium repens L.) je najvažnija vrsta roda Trifolium koja se koristi za napasivanje. Smatra se da je centar podrijetla bijele djeteline mediteranski bazen, koji je izvorište 110 od 237 vrsta roda Trifolium. Važnost bijele djeteline, kao važne sastavnice pašnjaka, uočena je u 17. st. u sjeverozapadnoj Europi, a nakon naseljavanja Sjeverne i Južne Amerike, te Australije, a naročito tijekom 19. st. postaje široko raširena na pašnjacima umjerenih klimatskih...
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Značaj poduzetništva u razvojnoj strategiji hrvatskog turizma
Dajana Čović
U ovom radu prikazat će se utjecaj poduzetništva na razvoj turizma Republike Hrvatske, pritom objašnjavajući samo značenje poduzetništva, njegovi oblici i definicije. Dalje, objasnit će se turizam Hrvatske kroz povijest, kada je turizam doživio procvat. Također, će se prikazati veliki utjecaj povijesti turizma i utjecaj turizma danas na razvoj same države, a koji su planovi razvoja kroz slijedeći niz godina kako bi se turizam nastavio širiti. Ono glavno, objasnit će se...
Čaj od lista masline
Čaj od lista masline
Božo Vukušić
Danas maslinarstvo predstavlja značajan gospodarski potencijal u poljoprivrednoj proizvodnji mediteranskog područja Republike Hrvatske. U mediteranskoj regiji maslina je najrasprostranjenija voćna kultura. Poljoprivreda zagovara sve poljoprivredne sustave koji vode računa: o zaštiti okoliša i očuvanju biološke ravnoteže, usklađenom odnosu biljne proizvodnje i stočarstva, održivim sustavima obrade tla (čuvanju plodnosti i zaustavljanju degradiranja tla), upotrebi organskih...
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Čimbenici ruralnog turizma u Republici Hrvatskoj
Lorana Katić
Ruralni turizam može u potpunosti iskoristiti turističke resurse u ruralnim područjima za prilagodbu i optimizaciju ruralnih industrijskih struktura, proširenje poljoprivrednog industrijskog lanca, razvijanje usluga ruralnog turizma, promicanje nepoljoprivrednog zapošljavanja, povećanje prihoda poljoprivrednika, kao i stvaranje bolje ekonomske osnovice za nove ruralne gradnje. Republika Hrvatska ima velike razvojne mogućnosti u ruralnom turizmu, a ovaj rad pokušat će dati njihov...

Paginacija