Paginacija

Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Stipe Marunica
Osiguranje od požara i elementarnih šteta pripada skupini neživotnih osiguranja. Ono pokriva štetu na stvarima uslijed djelovanja vatre, oluje, elementarnih nepogoda, eksplozije, potresa, poplava, a u službenoj međunarodnoj sistematizaciji obuhvaća: - 08.01. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta, - 08.02. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu, - 08.99. Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda. U radu je...
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Marija Peronja
Osnovni cilj rada sastoji se u teorijskoj i empirijskoj verifikaciji kritičkih faktora uspjeha upravljanja poslovnim procesima koji direktno i indirektno utječu na organizacijske performanse osiguravajućih društava. Dokazana je polazna premisa da promjene poslovnih procesa, promatrane kroz kritične faktore uspjeha menadžmenta poslovnih procesa, utječu na organizacijske performanse, koje se promatraju kroz zadovoljstvo krajnjeg kupca/korisnika i financijske performanse poduzeća....
Uloga sindikata na tržištu rada
Uloga sindikata na tržištu rada
Zoran Milan
U radu se istražuje uloga sindikata na tržištu rada. Motivacija za odabir predmeta istraživanja proizašla je iz činjenice da se priroda rada u 21. stoljeću kontinuirano mijenja pod utjecajem globalizacije, liberalizacije i fleksibilizacije tržišta rada te rapidnog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako bi se istraživala uloga sindikata na tržištu rada, korišteni su sekundarni izvori podataka. Rezultati istraživanja ukazuju na to da uloga sindikata kontinuirano...
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Ivana Tomić
Tema ovog završnog rada je „Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću “ . U radu ću pokušati prikazati umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću od njegovih početaka pa sve do danas, tj. do njegovog razvoja u organizacijama. Na samom početku rada objasnila sam povijest retorike odnosno govorništva i njegov razvoj sve do 20. stoljeća. Nakon iznesenih povijesnih činjenica u radu, nastavljam sa temom javnog nastupa i komunikacije s publikom, odnosno održavanja govora i...
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Ivana Jelić
Unapređenje prodaje predstavlja prodajnu snagu pomoću koje tvrtka svoje poslovanje podiže na višu razinu. Kroz aktivnosti unapređenja prodaje naglasak se stavlja na inovacijama. Inovacije predstavljaju bitnu pretpostavku koja utječe na uspješnost provođenja unapređenja prodaje. Inovacije ne predstavljaju uvijek samo nove proizvode, nego i one postojeće koji se mogu unaprijediti. Kroz rad se detaljno objašnjavaju aktivnosti koje tvrtka Müller koristi u svom poslovanju kako bi...
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Nikolina Rapo
U ovom radu polazi se od pojmova pozicioniranje, upravljanje marke, te branding marke. Cilj je upoznati se sa imidţom, što znači stvoriti jak i dobar imidţ, identitet marke. Marka proizvoda sadrţi opipljive i neopipljive elemente svog identiteta. Naglasit će se utjecaj odreĎenih globalnih faktora koji svjesno ili nesvjesno oblikuju prizvod i njegovu marku, te ostali faktori koji utječu na pozicioniranje marke. Dobro kreirana marka donijet će kvalitetnu i jasnu poziciju...
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Ana Mula
U suvremenom društvu gotovo ne postoji organizacija koja se u svom poslovanju nije susrela s krizom. Kriza se uglavnom javlja iznenada i zatekne nas nespremne. Stoga, svaka organizacija mora planirati određene strategije komuniciranja u slučaju krize. Ne postoji jedinstvena definicija krize, ali možemo uočiti neke zajedničke značajke kod svih autora. Svaka kriza je neplanirana okolnost koja utječe na sve segmente života (osobne i poslovne) te ostavlja negativne posljedice....
Upravljanje kvalitetom hrane
Upravljanje kvalitetom hrane
Ivan Vrlja
Kvaliteta je mjera ili pokazatelj obujma odnosno iznosa uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku. Postoje pokazatelji kvalitete proizvoda, pokazatelji kvalitete usluge, pokazatelji kvalitete procesa i pokazatelji kvalitete organizacije. Najpoznatiji i najkorišteniji modeli upravljanja kvalitetom su TQM, Six Sigma. U okviru ovog završnog rada upoznat ćemo se sa menadžmentom kvalitete i HACCP...
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe
Bosiljko Stojanović
Tema ovog završnog rada je „Upravljanje kvalitetom s poznavanjem robe“. Rad je podijeljen na dvije osnovne tematike. Na upravljanje kvalitetom i poznavanje robe. Kod upravljanja kvalitetom spomenut će se povijest kvalitete koju ćemo podijeliti na pet faza zanimanja za kvalitetu i povijesni razvoj kroz događanja koja su oblikovala pojam kvalitete. Nadalje, objasnit ću samu definiciju kontrole koju možemo podijeliti na opću i službenu, kako upravljati i kontrolirati kvalitetu....
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Upravljanje kvalitetom u hotelu Sheraton Zagreb
Anđela Ćuk
Da bi hotelsko poslovanje moglo doseći svoj maksimum, ono mora biti utemeljeno na pružanju kvalitetnih usluga, jer bez njih opstanak na tržištu nije moguć. Kako bi jedan hotel uspješno poslovao i postao konkurentan, on se mora bazirati na ukupnosti kvalitete svih usluga koje pruža, a glavni mu je cilj zadovoljiti goste pruženom uslugom. U radu istražujemozadovoljstvo gostiju uslugama hotela Sheraton Zagrebte kako je upravljanje kvalitetom i uvođenje standarda i normi djelovalo na...
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Upravljanje kvalitetom života pripadnika romske nacionalne manjine na podruju grada Zagreba
Darija Goreta
U ovom radu će se uz pojmovno određenje i povijesni razvoj kvalitete prikazati i aktivnosti Grada Zagreba na poboljšanju kvalitete života nacionalnih manjina, s naglaskom na pripadnike romske zajednice, posebice na obrazovanje u romskoj zajednici te donošenje i provođenje i Akcijskog plana za Rome na području Grada Zagreba.

Paginacija