Paginacija

Uloga društvenih mreža u poslovanju
Uloga društvenih mreža u poslovanju
Angela Maretić
Društvena mreža je vrsta internetskog servisa, koja služi za međusobno povezivanje korisnika. Što se tiče društvenih mreža (eng. social networking) općenito, one su nešto noviji fenomen u internetskim sferama, a riječ je o besplatnim online servisima. Među najpoznatijima su: Facebook i Twitter. Postoje mnoge prednosti i nedostaci društvenih mreža. Društvene mreže donijeti će prednost osobama koje ih koriste na racionalan način, a negativno će utjecati na one osobe koje...
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Uloga i značaj agencije za ruralni razvoj Zadarske županije (AGRRA-E) u poticanju malog i srednjeg poduzetništva u ruralnim krajevima Zadarske županije
Šime Narančić
Uloga i značaj poduzetničkih potpornih institucija na lokalnoj ili županijskoj razini, kao što su agencije, od posebnog su značaja za poticanje i razvoj poduzetništva i samozapošljavanja u manje razvijenim ruralnim krajevima, kao što je šire područje Zadarske županije. Dinamizam poslijeratnih zbivanja ostavio je neizbrisiv trag na gospodarstvo toga kraja, a što odrazilo na uništenu infrastrukturu, veliku nezaposlenost i migracije stanovnika u veće gradove. Upravo je u uloga...
Uloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije
Uloga kriterija iz Maastrichta kao preduvjet ostvarenja gospodarskog napretka zemlje članice Europske unije
Damir Žužić
Pristupanje Republike Hrvatske Europskoj monetarnoj uniji predstavlja nemjerljiv doprinos nacionalnom gospodarstvu. Za Republiku Hrvatsku uvođenje eura kao jedinstvene valute i ulazak u Europsku monetarnu uniju predstavlja sljedeći strateški cilj kojeg je moguće ostvariti isključivo ispunjavajući makroekonomske pokazatelje. Pristup Europskoj monetarnoj uniji zahtjeva ispunjavanje određenih uvjeta i to tijekom dvogodišnjeg perioda kroz sudjelovanje u sustavu ERM II. Ukoliko su ti...
Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda
Uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda
Lidija Stojanović
U istraživanju je obrađena uloga mikrokoka u fermentaciji suhomesnatih proizvoda. Razlog odabira teme proizlazi iz potrebe definiranja povoljnih utjecaja mikrokoka na finalne značajke suhomesnatih proizvoda. Mikrokoki imaju značajnu ulogu u fermentaciji suhomesnatih proizvoda zbog činjenice da provode redukciju nitrata i nitrita procesima proteolize i lipolize. U istraživanju su korištene klasične mikrobiološke metode, a kao statistička metoda korištena je deskriptivna metoda. Na...
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Uloga osiguranja od požara na hrvatskom osigurateljnom tržištu
Stipe Marunica
Osiguranje od požara i elementarnih šteta pripada skupini neživotnih osiguranja. Ono pokriva štetu na stvarima uslijed djelovanja vatre, oluje, elementarnih nepogoda, eksplozije, potresa, poplava, a u službenoj međunarodnoj sistematizaciji obuhvaća: - 08.01. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan industrije i obrta, - 08.02. Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u industriji i obrtu, - 08.99. Ostala osiguranja od požara i elementarnih nepogoda. U radu je...
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Uloga procesnog pristupa na poslovanje nekreditnih financijskih institucija na primjeru Triglav osiguranja d.d.
Marija Peronja
Osnovni cilj rada sastoji se u teorijskoj i empirijskoj verifikaciji kritičkih faktora uspjeha upravljanja poslovnim procesima koji direktno i indirektno utječu na organizacijske performanse osiguravajućih društava. Dokazana je polazna premisa da promjene poslovnih procesa, promatrane kroz kritične faktore uspjeha menadžmenta poslovnih procesa, utječu na organizacijske performanse, koje se promatraju kroz zadovoljstvo krajnjeg kupca/korisnika i financijske performanse poduzeća....
Uloga sindikata na tržištu rada
Uloga sindikata na tržištu rada
Zoran Milan
U radu se istražuje uloga sindikata na tržištu rada. Motivacija za odabir predmeta istraživanja proizašla je iz činjenice da se priroda rada u 21. stoljeću kontinuirano mijenja pod utjecajem globalizacije, liberalizacije i fleksibilizacije tržišta rada te rapidnog napretka informacijsko-komunikacijske tehnologije. Kako bi se istraživala uloga sindikata na tržištu rada, korišteni su sekundarni izvori podataka. Rezultati istraživanja ukazuju na to da uloga sindikata kontinuirano...
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću
Ivana Tomić
Tema ovog završnog rada je „Umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću “ . U radu ću pokušati prikazati umijeće javnog nastupa i odnosi s javnošću od njegovih početaka pa sve do danas, tj. do njegovog razvoja u organizacijama. Na samom početku rada objasnila sam povijest retorike odnosno govorništva i njegov razvoj sve do 20. stoljeća. Nakon iznesenih povijesnih činjenica u radu, nastavljam sa temom javnog nastupa i komunikacije s publikom, odnosno održavanja govora i...
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Unapređenje prodaje novog proizvoda
Ivana Jelić
Unapređenje prodaje predstavlja prodajnu snagu pomoću koje tvrtka svoje poslovanje podiže na višu razinu. Kroz aktivnosti unapređenja prodaje naglasak se stavlja na inovacijama. Inovacije predstavljaju bitnu pretpostavku koja utječe na uspješnost provođenja unapređenja prodaje. Inovacije ne predstavljaju uvijek samo nove proizvode, nego i one postojeće koji se mogu unaprijediti. Kroz rad se detaljno objašnjavaju aktivnosti koje tvrtka Müller koristi u svom poslovanju kako bi...
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Upravljanje i pozicioniranje markom - branding
Nikolina Rapo
U ovom radu polazi se od pojmova pozicioniranje, upravljanje marke, te branding marke. Cilj je upoznati se sa imidţom, što znači stvoriti jak i dobar imidţ, identitet marke. Marka proizvoda sadrţi opipljive i neopipljive elemente svog identiteta. Naglasit će se utjecaj odreĎenih globalnih faktora koji svjesno ili nesvjesno oblikuju prizvod i njegovu marku, te ostali faktori koji utječu na pozicioniranje marke. Dobro kreirana marka donijet će kvalitetnu i jasnu poziciju...
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Upravljanje krizom - Krizni komunikacijski plan
Ana Mula
U suvremenom društvu gotovo ne postoji organizacija koja se u svom poslovanju nije susrela s krizom. Kriza se uglavnom javlja iznenada i zatekne nas nespremne. Stoga, svaka organizacija mora planirati određene strategije komuniciranja u slučaju krize. Ne postoji jedinstvena definicija krize, ali možemo uočiti neke zajedničke značajke kod svih autora. Svaka kriza je neplanirana okolnost koja utječe na sve segmente života (osobne i poslovne) te ostavlja negativne posljedice....
Upravljanje kvalitetom hrane
Upravljanje kvalitetom hrane
Ivan Vrlja
Kvaliteta je mjera ili pokazatelj obujma odnosno iznosa uporabne vrijednosti nekog proizvoda ili usluge za zadovoljenje točno određene potrebe na određenom mjestu i u određenom trenutku. Postoje pokazatelji kvalitete proizvoda, pokazatelji kvalitete usluge, pokazatelji kvalitete procesa i pokazatelji kvalitete organizacije. Najpoznatiji i najkorišteniji modeli upravljanja kvalitetom su TQM, Six Sigma. U okviru ovog završnog rada upoznat ćemo se sa menadžmentom kvalitete i HACCP...

Paginacija