Paginacija

Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju
Ante Svalina
Bankarsko poslovanje je vrlo kompleksno i uključuje mnoštvo poslova financijske prirode. Sve transakcije i poslovne promjene moraju se evidentirati kako bi se na temelju dobivenih informacija mogle donositi poslovne odluke. Kontrola i revizija u bankarskom poslovanju imaju ulogu nadzora kako bi se uvidjelo posluje li banka po propisima i posluje li učinkovito. Obje funkcije, kontrola i revizija, mogu biti interne i eksterne. Interna revizija u banci za svoju osnovnu funkciju ima podizanje...
Konzistentnost sustava kvalitete i poslovne uspješnosti
Konzistentnost sustava kvalitete i poslovne uspješnosti
Biljana Macura
Implementacija i provođenje susutava kavalitete unutar poduzeća povezana je s njihovim poslovnim uspjehom i plasmanom na tržištu. Od 1993. godine kad je certificirano prvo poduzeće u Republici Hrvatskoj pa do danas nameće se pitanje koliko je sustav kvalitete prisutan u hrvatskim poduzećima, te koliko utječe na njihovu poslovnu uspješnost, kako na lokalnom tako i na globalnom tržištu. Propituje se i koliko se izvozno orijentirane hrvatske gospodarske grane uspješno...
Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
Kreativno računovodstvo i njegov utjecaj na financijske izvještaje
Ivana Jelić
Kreativno računovodstvo i financijski izvještaji su dva pojma koja su vrlo povezana kroz obavljanje poslovnih procesa. Prvobitna uloga kreativnog računovodstva je bila ta da se putem njega stvaraju fer i realne slike financijskog položaja i učinkovitosti određenog poslovnog subjekta. No, kada poslovanje ne ide planiranim tokom vrlo često se koriste različite metode manipulacija kroz financijske izvještaje kako bi se sveukupno stanje prividno popravilo. U trenutku pogoršanja...
Kreativno računovodstvo i utjecaj na financijske izvještaje
Kreativno računovodstvo i utjecaj na financijske izvještaje
Milana Plavša
SAŽETAK Cilj financijskih izvještaja je na realan, istinit i fer način prikazati računovodstvene informacije poduzeća. No kako je cilj određenih poduzeća prikazati što bolju sliku svog poslovanja, odnosno prikazati sliku poslovanja onakvom kakvu zahtjeva određena situacija, oni su se počeli koristit raznim metodama kako bi prilagodili stavke bilance i prikazali ih onakvim kakve su im potrebne. Sve je to dovelo do sve češće uporabe kreativnog računovodstva. Iako je kreativno...
Kriptovalute
Kriptovalute
Marko Jukić
U daljnjem tekstu ćemo se upoznati s pojmom kriptovalute te saznati za što služi, kako je nastala te kakva je očekuje budućnost. Kriptovalute definiramo kao virtualni ili digitalni novac koji nam služi u svrhu online trgovine. Kriptonovac ili kriptovalute nisu centralizirane, nisu izdane od strane niti jedne banke te zbog toga njihovom vrijednošću ne upravljaju iste. Od same ideje za potrebom decentraliziranog suvremenog i svima pristupačnog novca pa sve do danas prošlo je 35...
Krizno komunciranje i utjecaj medija na percepciju organizacije
Krizno komunciranje i utjecaj medija na percepciju organizacije
Antonela Banovac
Kriza je svaka situacija koja prijeti ljudima ili imovini, ozbiljno ometa poslovanje, značajno narušava ugled i/ili negativno utječe na prihode. Svaka organizacija je ranjiva na krizu. Određene krize imaju svoj izvor u organizaciji, stoga neke mogu biti i očekivane (problemi koji se duže vrijeme ne rješavaju u svezi (ne) kvalitete ili štetnosti proizvoda, odnos prema zaposlenicima (loši uvjeti rada, otpuštanje zaposlenika), dok neke dolaze izvana (prirodne katastrofe, požari) i...
Kružne prijevare kao težak oblik PDV prijevara
Kružne prijevare kao težak oblik PDV prijevara
Mateo Prološčić
Prikupljanjem poreza svaka država financira javne usluge poput zdravstva, obrazovanja i sl. čime se direktno utječe na kvalitetu i razvoj života u zemlji. Razina poreznog opterećenja će ponekad dovoditi do mogućnosti poreznih prijevara kojima će se oštetiti državni proračun za značajna financijska sredstva. To će dovesti do nedostatka financijskih sredstava za financiranje potrebitih javnih usluga, te u konačnici negativno utjecati na život stanovnika. Kružne prijevare, kao...
Kupovno ponašanje i stavovi potrošača sira na području Šibensko kninske županije
Kupovno ponašanje i stavovi potrošača sira na području Šibensko kninske županije
Kristina Vrdoljak Manđeralo
Cilj rada bio je opisati kupovno ponašanje potrošača sira te utvrditi njihove stavove i preferencije prema obilježjima sira na području Šibensko-kninske županije. Podaci su prikupljeni anketnim ispitivanjem 200 slučajno odabranih ispitanika na različitim prodajnim mjestima u Šibeniku, Kninu, Vodicama, Drnišu i Skradinu. Anketirani potrošači najveću važnost pri kupnji sira pridaju okusu i mirisu, za njima slijede izgled i boja koji su im podjednako važni, pa cijena,...
Kvaliteta i konkurentnost
Kvaliteta i konkurentnost
Ljubica Pavlović
Kvaliteta je oduvijek imala veliku važnost među proizvođačima i konkurentima na tržištu. Iako su se povijesno gledano definicije i stavovi o kvaliteti mijenjali i danas se može reći da nema jednoznačne definicije o njoj. U središtu se nalazi kupac, njegove želje i potrebe koje su podložne promjenama. Povećanje konkurentnosti među sudionicima na tržištu omogućilo je kupcima da određuju što je za njih kvaliteta, te prateći nove trendove i izražavajući svoje želje...
Kvaliteta kao strateški cilji činitelj konkurentnosti
Kvaliteta kao strateški cilji činitelj konkurentnosti
Svjetlana Blažević
Kvaliteta danas je u uvjetima snažne konkurencije, „strateško oružje“ za postizanje konkurentskih prednosti. U radu se raspravlja o ulozi kvalitete kao jednog od osnovnih čimbenika konkurentnosti na svjetskom tržištu. Upravljanje kvalitetom obuhvaća sustavno korištenje različitih metoda, smjernica, tehnika i alata kako bi se, kroz postizanje visoke kvalitete proizvoda i procesa, zadovoljili zahtjevi korisnika i postigla konkurentna prednost te poslovni uspjeh. Potreba...
Ljudska prava u EU i njihova zaštita
Ljudska prava u EU i njihova zaštita
Krešo Vuković
Ljudska prava mogu se definirati kao univerzalna prava temeljne naravi koja pripadaju svakoj osobi u njenom odnosu s drţavom. Razvoj ljudskih prava dijeli se na tri generacije ljudskih prava i sloboda. Najznaĉajniji izvor ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, koja je ĉlanica Europske unije, je Ustav Republike Hrvatske. Ljudska prava u Europskoj uniji su nedjeljiva i univerzalna. U poĉetcima Europske unije svijest o potrebi zaštite ljudskih prava nije bila dovoljno razvijena...
M J E N I Č N O
 P O S L O V A N J E
M J E N I Č N O P O S L O V A N J E
Mirjana Kosor
Ovaj rad će na jednostavan način nastojati pojasniti osnove mjenice, mjenično-pravnih poslova i načina upotrebe i najjednostavnijeg korištenje mjenice. Sastoji se od sedam cjelina . Uvodna cjelina će definirati pojam mjenice . Slijedeće poglavlje će se posvetiti načelima mjeničnog prava kojih se obvezno treba pridržavati ukoliko želimo sa mjenicom pravilno poslovati. Iduća cjelina će navesti vrste mjenica i njihov sadržaj. Zatim će se u radu pojasniti sporazum o izdavanju...

Paginacija