Paginacija

Kupovno ponašanje i stavovi potrošača sira na području Šibensko kninske županije
Kupovno ponašanje i stavovi potrošača sira na području Šibensko kninske županije
Kristina Vrdoljak Manđeralo
Cilj rada bio je opisati kupovno ponašanje potrošača sira te utvrditi njihove stavove i preferencije prema obilježjima sira na području Šibensko-kninske županije. Podaci su prikupljeni anketnim ispitivanjem 200 slučajno odabranih ispitanika na različitim prodajnim mjestima u Šibeniku, Kninu, Vodicama, Drnišu i Skradinu. Anketirani potrošači najveću važnost pri kupnji sira pridaju okusu i mirisu, za njima slijede izgled i boja koji su im podjednako važni, pa cijena,...
Kvaliteta i konkurentnost
Kvaliteta i konkurentnost
Ljubica Pavlović
Kvaliteta je oduvijek imala veliku važnost među proizvođačima i konkurentima na tržištu. Iako su se povijesno gledano definicije i stavovi o kvaliteti mijenjali i danas se može reći da nema jednoznačne definicije o njoj. U središtu se nalazi kupac, njegove želje i potrebe koje su podložne promjenama. Povećanje konkurentnosti među sudionicima na tržištu omogućilo je kupcima da određuju što je za njih kvaliteta, te prateći nove trendove i izražavajući svoje želje...
Kvaliteta kao strateški cilji činitelj konkurentnosti
Kvaliteta kao strateški cilji činitelj konkurentnosti
Svjetlana Blažević
Kvaliteta danas je u uvjetima snažne konkurencije, „strateško oružje“ za postizanje konkurentskih prednosti. U radu se raspravlja o ulozi kvalitete kao jednog od osnovnih čimbenika konkurentnosti na svjetskom tržištu. Upravljanje kvalitetom obuhvaća sustavno korištenje različitih metoda, smjernica, tehnika i alata kako bi se, kroz postizanje visoke kvalitete proizvoda i procesa, zadovoljili zahtjevi korisnika i postigla konkurentna prednost te poslovni uspjeh. Potreba...
Ljudska prava u EU i njihova zaštita
Ljudska prava u EU i njihova zaštita
Krešo Vuković
Ljudska prava mogu se definirati kao univerzalna prava temeljne naravi koja pripadaju svakoj osobi u njenom odnosu s drţavom. Razvoj ljudskih prava dijeli se na tri generacije ljudskih prava i sloboda. Najznaĉajniji izvor ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, koja je ĉlanica Europske unije, je Ustav Republike Hrvatske. Ljudska prava u Europskoj uniji su nedjeljiva i univerzalna. U poĉetcima Europske unije svijest o potrebi zaštite ljudskih prava nije bila dovoljno razvijena...
M J E N I Č N O
 P O S L O V A N J E
M J E N I Č N O P O S L O V A N J E
Mirjana Kosor
Ovaj rad će na jednostavan način nastojati pojasniti osnove mjenice, mjenično-pravnih poslova i načina upotrebe i najjednostavnijeg korištenje mjenice. Sastoji se od sedam cjelina . Uvodna cjelina će definirati pojam mjenice . Slijedeće poglavlje će se posvetiti načelima mjeničnog prava kojih se obvezno treba pridržavati ukoliko želimo sa mjenicom pravilno poslovati. Iduća cjelina će navesti vrste mjenica i njihov sadržaj. Zatim će se u radu pojasniti sporazum o izdavanju...
MARKETING  U OSIGURANJU
MARKETING U OSIGURANJU
Gorana Perković
Od najstarijih vremena ljudi se nastoje obraniti od opasnosti koje donosi neizvjesna budućnost, a s brojnim novim opasnostima i rizicima što karakteriziraju svijet u kojem živimo, susreće se čovjek suvremenog društva. Iako se osiguranjem ne mogu spriječiti nemili događaji, njime se mogu otkloniti, ili barem ublažiti, njihove posljedice. U suvremenim uvjetima osiguranje dobiva na važnosti i nezaobilazno je u gospodarskom životu svake zemlje. Ekspanzija uslužnih djelatnosti...
MARKETING DRUŠTVENIH IDEJA
 
 ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA
MARKETING DRUŠTVENIH IDEJA ORGANIZACIJE KOJE SE BAVE ZAŠTITOM OKOLIŠA
Sandra Gavrić
Koncepcija društvenog marketinga temelji se na društvenoj odgovornosti i brizi o zaštiti okoliša, ograničenim prirodnim resursima, brzom rastu stanovništva i dr. Postoje mnoge organizacije koje se bave pitanjima zaštite okoliša i društvene pravednosti. Greenpeace je međunarodna organizacija koja danas daje prednost globalnim ekološkim kampanjama. Osnivači Greenpeace-a, vjerovali su da nekoliko pojedinaca može napraviti razliku. Greenaction je organizacija pokrenuta od strane...
MARKETING MJESTA
MARKETING MJESTA
Jure Kojundžić
U današnje vrijeme tehnološkog napretka, globalnog tržišta i prevelike konkurencije, marketing dobiva na svom značaju. Zadatak marketinga je da objedini svoje funkcije kako bi doprinio razvoju poduzeća, njegovom usponu na tržištu, ali i njegovom opstanku u borbi s velikom konkurencijom. Marketing ne koriste samo poduzeća za svoje proizvode, danas je gotovo sve proizvod, grad, regija, kulturna znamenitost i slično. Čak i najbolji marketinški plan koji se ne provodi planirano neće...
MARKETING MJESTA
 DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
MARKETING MJESTA DVORCI HRVATSKOG ZAGORJA
Jasminka Miloš
Marketing danas nije samo „pričanje i prodaja“ , marketing znači upravljanje tržištima kako bi došlo do razmjena i ostvarenja odnosa sa svrhom stvaranja vrijednosti te zadovoljavanja potreba i želja. Koncepcija marketinga počinje s dobro definiranim tržištem koje usredotočeno na potrebe kupca, a koncepcija društvenog marketinga smatra da bi tvrtka trebala utvrditi potrebe želje i interese ciljanih tržišta zatim pružiti željena zadovoljstva učinkovitije i...
MARKETING MJESTA – PLITVIČKA JEZERA
MARKETING MJESTA – PLITVIČKA JEZERA
Ana Andrić
Hrvatska je zemlja poznata po mnogobrojnim prirodnim ljepotama. Unatoč tomu, ima samo osam nacionalnih parkova. Plitvička jezera jedinstven su fenomen ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. U ovom radu pokušat ću dočarati ljepotu samog nacionalnog parka Plitvička jezera. Onaj tko dobro poznaje današnji izgled nacionalnog parka, zna da mnoge kuće, vodenice, mostovi uređene staze još više uljepšavaju nacionalni park koji je jedinstven i danas. Zbog bogate i raznolike flore i...
MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SINJSKA ALKA
MARKETING NEPROFITNIH ORGANIZACIJA SINJSKA ALKA
Frano Vučković
Definicija marketinga neprofitnih organizacija bila bi da su to sve organizacije koje nastoje doprinositi interesima društva, ali im osnovna svrha postojanja nije ostvarivanje profita. Profitna organizacija je okrenuta prema ostvarenju profita dok je neprofitna primarno okrenuta ostvarivanju društvene koristi. Sinjska alka jedinstveno je danas viteško natjecanje u Europi koje se svake godine, u mjesecu kolovozu, održava u Sinju, gradiću u kopnenoj Dalmaciji, četrdesetak kilometara na...
MARKETING OSOBA
 David Beckham
MARKETING OSOBA David Beckham
Ivana Cota
Važnost marketinga je velika. Smatra se pokretačem razvoja svake tvrtke, koji obuhvaća različite marketinške aktivnosti kojima se želi doprijeti do kupca, utjecati na njegovu svijest i potaknuti ga na kupovinu. Marketing je neophodan ako se želi na primjer izgraditi prepoznatljiv brand, informirati se ili možda komunicirati sa okolinom. Ovaj rad temelji se na definiciji samog marketinga, te na definiciji različitih marketinških metoda. Središnji dio rada posvetit će se liku...

Paginacija