Paginacija

METODA 8D I MOGUĆNOSTI NJEZINE PRIMJENE U RJEŠAVANJU POSLOVNIH PROBLEMA
METODA 8D I MOGUĆNOSTI NJEZINE PRIMJENE U RJEŠAVANJU POSLOVNIH PROBLEMA
Lucija Bošnjak
Upravljanje kvalitetom na adekvatan način postao je imperativ koji se nameće svakom poslovnom subjektu koji traži svoju priliku na tržištu. Veliki je broj metoda upravljanja kvalitetom koje se razvijaju i uspješno primjenjuju u poslovnim subjektima. Svaki pojedinac i poslovni subjekt moraju pronaći optimalne alate koji će im pomoći u provedbi preventivnih i korektivnih akcija, koje vode stalnom poboljšavanju kvalitete. O mnogo utjecajnih čimbenika ovisi koja će se metoda i u...
METODE I TEHNIKE UPRAVLJANJA
 PODUZETNIČKIM PROJEKTOM DINARA D.O.O. – PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU MEDA
METODE I TEHNIKE UPRAVLJANJA PODUZETNIČKIM PROJEKTOM DINARA D.O.O. – PODUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PRODAJU MEDA
Vedran Barić
U ovom završnom radu pod imenom „Metode i tehnike upravljanja poduzetničkim projektom Dinara d.o.o. – poduzeće za proizvodnju i prodaju meda“ opisuje se područje projektnog menadžmenta koristeći se prikazom metoda i tehnika koje su neophodne u tom području. Rad započinje definiranjem projekta i naglašavanjem njegovih karakteristika, te kroz prikaz vrsta projekata prelazi na opis projektnih organizacija i grafički prikaz njihovih struktura, uz to naglašavajući bit projektnih...
MEĐUKULTURALNO PONAŠANJE POTROŠAČA
 MEĐUNARODNA PERSPEKTIVA
MEĐUKULTURALNO PONAŠANJE POTROŠAČA MEĐUNARODNA PERSPEKTIVA
Mia Anić Kaliger
Upoznavanje potrošačkih potreba, otkrivanje odrednica potrošačkog odlučivanja i ponašanja te otkrivanje razlika među potrošačima neke su od glavnih zadaća ponuđača. Za ponuđače je često od ključne važnosti da potrošači usvoje i zadrže pozitivne stavove prema njihovoj marki. Najširi okolinski čimbenik koji utječe na potrošačko ponašanje je kultura, skup društveno priznatih vrijednosti koje se prenose na pripadnike zajednice jezikom i simbolima. Vrijednosti su...
MEĐUNARODNI MONETARNI FOND
MEĐUNARODNI MONETARNI FOND
Filip Anić-Božić
Svrha i cilj ovoga rada su detaljno pokazati nastanak međunarodnog monetarnog fonda od njegovog samom početka pa do danas, način na koji on djeluje i pomaže odnosno odmaže svijetu i samoj Hrvatskoj. Dinamično tržišno gospodarstvo nužno uključuje neki stupanj nestabilnosti, kao i postupnu strukturnih promjena, jer politika jedne zemlje može utjecati na drugu. Nestabilnost može povećati nesigurnost i obeshrabruju investicije, omesti gospodarski rast i životni standard. Izazov...
MEĐUNARODNO ZAJEDNIČKO ULAGANJE (JOINT VENTURE) KAO OBLIK POSLOVNE STRATEGIJE
MEĐUNARODNO ZAJEDNIČKO ULAGANJE (JOINT VENTURE) KAO OBLIK POSLOVNE STRATEGIJE
Stipe Matić
Odabir odgovarajuće strategije je iznimno važno za poslovanje svakog poduzeća. U tome posebnu ulogu ima i međunarodno zajedničko ulaganje (Joint Venture) što je tema ovog rada. U radu se teorijski obrađuje strategija i strateško upravljanje, te međunarodno zajedničko ulaganje. Zajedničkim ulaganjem dvaju ili više poduzeća ista poslovno surađuju pri čemu u takav pothvat ulažu svoje resurse, te stvaraju novo, neovisno poduzeće. Ukoliko je jedno od poduzeća strano poduzeće,...
MIKRO-POSLOVNO SAVJETOVANJE
MIKRO-POSLOVNO SAVJETOVANJE
Josipa Samardžija
Ovaj završni rad ima za cilj pružiti strukturiran i osmišljen poduzetnički projekt kojim će se malim i srednjim poduzetnicima šireg područja grada Knina pružiti usluga financijskog, organizacijskog i tržišnog menadžmena, te kvalitetnog poslovnog savjetovanja. Svi podaci korišteni u izradi projekta, stvarni su i dobiveni temeljem terenskih i dubinskih intervjua sa eminentnim stručnjacima iz ovoga područja. U radu će se prikazati podaci o investitoru, asortimanu proizvoda, te ...
MIKROBIOLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA
Milijana Bradaš
Prve veće bakterije je promatrao Antoni van Leeuwenhoek 1683. koristeći prvi mikroskop iz vlastite izrade. Dugo nakon njegova otkrića se istraživala samo morfologija tih mikroorganizama, ali ne i njihovo djelovanje u živoj prirodi. Naziv bakterija znatno kasnije (1828.) izvodi Christian Gottfried Ehrenberg, od grč. bakterion što znači "štapić, palica". Osnivači znanstvene i eksperimentalne bakteriologije su...
MIROVINSKO OSIGURANJE U
 REPUBLICI HRVATSKOJ
MIROVINSKO OSIGURANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Tomislav Periša
Mirovinski sustav, socijalna skrb i ostali socijalni programi su elementi sustava sigurnosti, a osnovni cilj sustava sigurnosti je prevladati socijalne rizike, ostvariti socijalnu pravdu, te doći do socijalne solidarnosti potrebne za održanje i razvoj društva. Prilikom financiranja sustava socijalne sigurnosti glavnu ulogu ima država, a financiraju se uglavnom doprinosima i porezima tj. distribucijom dohotka. Socijalna sigurnost i stanje gospodarstva su međusobno ovisne veličine, i...
MJESTO I ULOGA OSIGURANJA U NACIONALNOM GOSPODARSTVU
MJESTO I ULOGA OSIGURANJA U NACIONALNOM GOSPODARSTVU
Manuela Lovrić
Diplomski rad pod nazivom "Mjesto i uloga osiguranja u nacionalnom gospodarstvu" podijeljen je u četiri dijela. Prvi dio tematizira opći pojam, definiciju i ulogu industrije osiguranja. U ovom se poglavlju razrađuje i pojam rizika, njegove vrste i podvrste, kao i način i metode upravljanja rizicima. Rizik je važan jer bez njegove prisutnosti ne bi bilo ni potrebe za osiguranjem. Drugi dio rada analizira poziciju Hrvatskog osiguranja u svjetskom okruženju, uspoređujući ga s najjačim...
MMF i WTO - Nositelji globalizacijskog procesa
MMF i WTO - Nositelji globalizacijskog procesa
Milena Šuša
Cilj ovog završnog rada je opisati značenje globalizacije i nositelje globalizacijskog procesa. Globalizacija iz ekonomskog aspekta, podrazumjeva proces otvaranja i liberalizacije nacionalnih tržišta, kao i njihovo stanje u globalno tržište kapitala. Danas se pod tim pojmom podrazumijeva „međunarodna integracija“ dobara, tehnologija, rada i kapitala, tako da se može govoriti o globalizaciji u širem smislu. Svjetska trgovinska organizacija (WTO) Međunarodni monetarni fond...
MODELI UPRAVLJANJA KVALITETOM U ORGANIZACIJAMA NEPROFITNOG SEKTORA
MODELI UPRAVLJANJA KVALITETOM U ORGANIZACIJAMA NEPROFITNOG SEKTORA
Vesna Puača
Kvaliteta je jedan od preduvjeta dugoročne uspješnosti rada organizacije. Ogleda se ne samo kroz kvalitetu proizvoda i usluga nego i kroz komunikaciju, upravljanje ljudskim i financijskim resursima, procesima, a naročito kroz zadovoljstvo krajnjih korisnika. Važan čimbenik uspjeha je dobra organizacija. Ovaj rad je usmjeren na kvalitetu u neprofitnom sektoru kao jednom od tri postojeća sektora gospodarstva svake zemlje. U prvom dijelu rada pojašnjen je pojam kvalitete uz neke od...
MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA RAZLIČITIH SUSTAVA UZGOJA RAJČICE
MODELNA KALKULACIJA I ANALIZA TOČKE POKRIĆA RAZLIČITIH SUSTAVA UZGOJA RAJČICE
Boris Vojnović
Cilj rada bio je utvrditi razinu proizvodnje kod koje su pokriveni ukupni troškovi i ekonomsku efikasnost različitih sustava uzgoja rajčice (uzgoj na otvorenom, uzgoj u zastićenim prostorima, hidroponski uzgoj). Na temelju tehnoloških i ekonomskih polazišta izrañene su modelne kalkulacije pokrića varijabilnih troškova različitih sustava uzgoja rajčice. Modelnim kalkulacijama utvrñeni troškovi i prihodi predstavljali su podlogu za analizu točke pokrića i izračunavanje...

Paginacija