Pages

Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Vedrana Milak
: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri razlike u načinu soljenja (sa ili bez aditiva, utrošak soli/salamure, duljina faze soljenja), načinu dimljenja (ložište unutar ili izvan objekta i temperatura dima) te duljina sušenja i zrenja, utječu na sastav hlapivih spojeva arome dalmatinske pancete. U navedenu svrhu uzeta su po 2 uzorka dalmatinske pancete iz dva različita preradbena objekta na području Dalmacije, u kojima je panceta proizvedena na sljedeći način: objekt...
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Ivan Radić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve lista crnog ribiza pomoću hidrodestilacije aparaturom po Clevengeru. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike dobivenih rezultata s objavljenom stručno – znanstvenom literaturom o hlapljivim spojevima lista crnog ribiza.
Hrvatska i Europska unija
Hrvatska i Europska unija
Andrea Vojković
Završni rad pod nazivom Hrvatska i Europska unija,uz sami uvod i zaključak, podijeljen je na 6 dijelova. U prvom dijelu riječ je općenito o Europskoj Uniji. Kako i kada je stvorena, koliko ima stanovnika, članica i dr. Najčešće se predstavlja kao pravni sustav sui generis, koji se razvija i prilagođava potrebama i specifičnostima europske integracije. U drugom dijelu, počevši od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), do dubinske usporedbe zakonodavstva što...
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Barbara Hrga
„Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh“ . Zdravlje je ključan čimbenik ljudskog života, gospodarstva i sreće. “Zdrav čovjek ima tisuću želja, dok bolestan samo jednu.“ Zdravstveni sustav predstavlja jedno od najbitnijih sastavnica Republike Hrvatske, stoga su bitne promjene i reforme da bi se zdravstveni sustav poboljšao, odnosno da bude dostupan i prihvatljive ljudima. U radu je analiziran hrvatski zdravstveni sustav za razdoblje od 2014.-2015. godine. Na...
INCOTERMS 2000
 SKUPINA “F“
INCOTERMS 2000 SKUPINA “F“
Katarina Madžar
Ekonomija je u 20.stoljeću doživjela mnogobrojne promjene. Došlo je do razvoja tehnologije, rasta velikih korporacija, razvoja prometne infrastrukture, rasta svijesti stanovništva i dr. sve su te promjene dovele i do porasta međunarodne razmjene. Kada bi bili ograničeni da trošimo samo ono što se proizvede u zemlji bili bi siromašniji i na materijalnom i duhovnom stupnju. Međunarodna razmjena potiče specijalizaciju, a specijalizacija produktivnost. Svi ti razlozi potvrđuju...
INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010
Stipe Miljković
INCOTERMS, eng. International Commercial Terms su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, eng. International rules for the interpretation of trade terms, koja uređuju pravno-ekonomske odnose između prodavatelja (izvoznika) i kupaca (uvoznika) u međunarodnoj trgovini glede prijenosa troškova i rizika pri isporuci robe s jedne na drugu ugovornu stranu, a posebno se odnose i na prijevoznike, špeditere, luke i pristaništa, pomorske agente, carinske organe, poduzeća za...
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
Anita Ćosić
Riječ Dizajn dolazi od engleske riječi Design, a znači crtež ili skica, ideja izražena crtežom. Industrijski dizajn se odnosi na sve predmete usluge i sustave stvorene pomoću sredstava i sustava industrijalizacije. Dizajn se kao fenomen pojavljuje u zapadnoeuropskoj klulturi u drugoj polovici osamnaestog stoljeća, da bi se tijekom razvoja industrijske kulture afirmirao, posebice tijekom dvadesetog stoljeća, kao nezaobilazna metoda i tehnika generiranja novih vrijednosti u stvaranju...
INDUSTRIJSKI DIZAJN-ZAŠTITA I GOSPODARSKA PREDNOST
INDUSTRIJSKI DIZAJN-ZAŠTITA I GOSPODARSKA PREDNOST
Ivica Jurić-Arambašić
Cilj ovog završnog rada je prikazati što je to industrijski dizajn, zaštitu i njegovu gospodarsku prednost. Ovaj završni rad sastoji se od uvoda, zatim prikazuje općenito o dizajnu proizvoda, pravnoj zaštiti, uvjetima i razlozima za odbijanje zaštite industrijskog dizajna, registraciji, međunarodnoj zaštiti, prijenosu prava, prestanku vrijednosti i ništavosti industrjskog dizajna, autorsko-pravnoj i sudskoj zaštiti, zaključkom i na kraju korištenom literaturom. U...
INFORMACIJSKA SIGURNOST U SUVREMENOM POSLOVANJU
INFORMACIJSKA SIGURNOST U SUVREMENOM POSLOVANJU
Josipa Ramljak
Kako bi sustav informacijske sigurnosti bio učinkovito zaštićen potrebno je uspješno uskladiti, implementirati i nadzirati sve potrebne mjere zaštite. Danas je u velikoj mjeri prepoznata potreba za uspješnim upravljanjem sigurnošću informacija, te se razvijaju brojni standardi koji daju preporuke za uspostavljanje sustava upravljanja sigurnošću informacija. Kroz ovaj rad opisat će se sustav upravljanja sigurnošću informacija sukladno preporukama normi ISO/IEC 17799 i ISO/IEC...
INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR  VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lucija Guzić
Svrha rada bila je provesti deskriptivnu analizu institucionalnog i normativnog okvira vinogradarsko-vinarskog sektora u Republici Hrvatskoj s ciljem identifikacije ključnih čimbenika koji utječu ili mogu utjecati na njegov razvoj u budućem srednjoročnom razdoblju. U radu su primijenjene metode analize sadržaja, deskripcije i SWOT analize. Institucijska podrška vinogradarsko-vinarskom sektoru obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica područne i lokalne samouprave,...
INTERNET TRGOVINA I INTERNET MARKETING
INTERNET TRGOVINA I INTERNET MARKETING
Stjepan Vučemilović-Šimunović
Rad ne sadrži sažetak.
INTERNO KOMUNICIRANJE U PODUZEĆU
INTERNO KOMUNICIRANJE U PODUZEĆU
Antonija Žeravica
Nekada su tvrtke svoje zaposlenike o novostima u poduzeću informirale putem oglasnih ploča, no u današnje vrijeme to se čini putem e-maila ili interneta, a interno komuniciranje čini sve važniji dio odnosa sa javnošću poduzeća. Ono je prisutno u svim organizacijama, bez obzira na veličinu ili predmet poslovanja poduzeća. Međutim, ono se često zanemaruje jer se ne prepoznaje njegova važnost za poduzeće. Osnovni cilj ovoga rada je prikazati značaj interne komunikacije za...

Pages