Pages

Analiza likvidnosti malih i srednjih poduzeća Šibensko-kninske županije
Analiza likvidnosti malih i srednjih poduzeća Šibensko-kninske županije
Bernarda Bilać
U Republici Hrvatskoj sektor malog i srednjeg poduzetništva je taj koji gospodarstvo u zemlji održava i čini ga stabilnijim. Usprkos naporima da se ožive aktivnosti i da se potakne razvoj malih i srednjih poduzeća, poduzetnici se na svom putu susreću sa mnogo prepreka. Usprkos svim preprekama na koje nailaze, poduzetnici se ipak mogu nastaviti razvijati u određenim poslovnim područjima. U ovom diplomskom radu nastoji se prikazati snažna veza između liderstva i razvoja malog i...
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Analiza prihoda od poreza i njihov značaj u proračunu Republike Hrvatske
Matea Poljak
Na temelju izvještaja Ministarstva financija o izvršenjima državnih proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. godine do 2017. godine u ovome radu su analizirani porezni prihodi i njihov značaj za državni proračun. Veličina proračuna ovisi o razini prihoda koje su se ostvarili u tijeku jedne godine. Prihodi se troše za određenu namjenu u skladu s prioritetima. U većini slučajeva rashodi su veći od prihoda te tada se planira zaduživanje ili smanjenje troškova. U...
Analiza razvijenosti poduzetništva žena u RH
Analiza razvijenosti poduzetništva žena u RH
Petra Vujić
Poduzetništvo žena tema je kojoj se u posljednje vrijeme posvećuje sve veća pažnja. Hrvatska kao i zemlje EU, kroz različite politike, programe, strategije, akcijske planove i druge dokumente nastoji potaknuti razvoj poduzetničke aktivnosti kod žena. Značajnu ulogu igra i institucionalna i poduzetnička infrastruktura, kao podrška razvoju poduzetništva žena, na nacionalnoj ili lokalnoj razini. U društvu u kojem živimo žene su manje zastupljene u poduzetništvu u odnosu na...
Analiza stanja zdravstvenog turizma RH
Analiza stanja zdravstvenog turizma RH
Ivana Šalinović
Osnovni cilj i tematika ovog završnog rada je analiza atraktivnosti i konkurentnosti zdravstvenog turizma. Dok sve to proizlazi iz činjenice da se na globalnoj razini bilježe tendencije rasta ove grane turizma, prvenstveno iz razloga što dolazi do trendova starenja populacije, a onda samim time i do okretanja ka zdravijem životu što za sobom poteže razvoj, unapređenje i rast zdravstvenog turizma. Zdravstveni turizam predstavlja potencijal koju će u budućnosti biti pokretač i...
Antraks i biološki terorizam
Antraks i biološki terorizam
Damir Vojnović
Bedrenica je bolest tla tj. njezin uzročnik nalazi se u tlu u obliku spora, u kojem može preživjeti sposoban za infekciju, pa čak se i razmnožavati nekoliko desetaka godina (bedrenični distrikti). Bedrenica je septikemijska zarazna bolest različitih vrsta životinja, pretežito biljoždera, a od tih posebice preživača, u nizinskim poplavnim područjima i po kršnim poljima, koja je patološki osobita po brojnim krvarenjima, povećanom i smekšanom slezenom, nezgrušanom, poput...
Arbitraža  Spor HEP d.d.- Republika Slovenija
Arbitraža Spor HEP d.d.- Republika Slovenija
Željka Puncet
Arbitraža je način rješavanja sporova koji se sve češće koristi kao sredstvo za rješavanje sporova između poslovnih partnera. Globalizacijom i ekspanzijom prekograničnog poslovanja stvaraju se sve kompliciraniji i nužno međunarodni poslovni odnosi od kojih neki završavaju sporom. Dinamika suvremenog poslovanja zahtjeva ne samo brzo rješavanje tih sporova, već i pravovremenu organizaciju njihova rješavanja, ako do njih dođe. Iz tog razloga gotovo svi ugovori s međunarodnim...
Arbitraža i mirenje
Arbitraža i mirenje
Tomislav Maričić
Arbitraža i mirenje su dva sredstva mirnih rješavanja sporova. Za razliku od klasičnih rješavanja sporova, ova dva načina uvelike olakšavaju i ubrzavaju taj postupak. Možemo reći da sredstvima mirnog rješavanja sporova svi dobivaju, i da ih baš zbog toga treba provoditi. S obzirom na sve njegove prednosti, mirenje zasigurno predstavlja najpogodniji, najbrži i najjeftiniji način rješavanja sporova između stranaka. U ovom završnom radu obrađuju se arbitražni postupci i...
Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Aromatski profil " Neretvanske mandarine "
Andrea Gaće
Voće obiluje brojnim hlapljivim sastojcima koji daju karakterističnu aromu i doprinose okusu pojedinog voća. Hlapljive sastojke voća uglavnom čine esteri, alkoholi, aldehidi, ketoni, laktoni i terpeni. Brojni čimbenici utječu na sastav hlapljivih sastojaka voća. Među najznačajnijima su sorta, stupanj zrelosti, okolišni uvjeti te skladištenje i postupanje s plodovima nakon berbe. U ovom radu je ispitan aromatski profil Neretvanske mandarine pomoću HS-SPME GC-MS metode...
Aromatski profil kupinovih vina
Aromatski profil kupinovih vina
Sara Nasić
Cilj ovog završnog rada je utvrditi razlike u kemijskom profilu aromatskih spojeva kupinovih vina dobivenih od kultiviranih i šumskih kupina. Hlapljivi spojevi su izolirani metodom ekstrakcije vršnih para na krutoj fazi (HS-SPME) korištenjem sivog vlakna s DVB/CAR/PDMS ovojnicom. Analiza izoliranih hlapljivih spojeva provedena je pomoću spregnute tehnike plinske kromatografije-masene spektrometrije (GC-MS). U uzorku vina od šumske kupine ukupno je identificirano 27 spojeva (ukupno...
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima
Željana Rajič
U radu su prikazani aromatski spojevi u suhomesnatim proizvodima. Aromatski spojevi nastaju uslijed proteolize i lipoze koje se odvijaju pri zrenju suhomesnatih proizvoda, značajno utječu na senzorne značajke finalnog suhomesnatog proizvoda, a time i na preferencije potrošača. Iako je sastav aromatskih spojeva vrlo varijabilan, često zastupljeni spojevi su aldehidi, alkani i alkeni, alkoholi, dušične komponente, esteri, fenoli, skupina furanabenzofurana i pirazina, ketoni, kiseline,...
Autorska prava
Autorska prava
Marko Šešo
U ovom seminarskom radu obradio sam temu vrlo poznatu užoj i široj javnosti pod nazivom autorska prava. U radu sam definirao pojam intelektualnog vlasništva, te obilježja istog i što u stvari intelektualno vlasništvo obuhvaća. Također, bitno je bilo i napomenuti kako se intelektualno vlasništvo u Hrvatskoj ne štiti dovoljno. Naime, prema ocjenama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u Republici Hrvatskoj u najvećoj mjeri intelektualno vlasništvo štite strani...
Autorsko pravo - softver
Autorsko pravo - softver
Stipe Miljković
U ovom seminarskom radu obradio sam temu pod nazivom autorsko pravo - softver. Zakoni o zaštiti intelektualnog vlasništva u većini država svijeta slijede ista načela i razlikuju se samo u nijansama. Razvojem i širenjem interneta, općenito digitalne tehnologije u velikoj mjeri je olakšana distribucija autorskih djela sa svim pozitivnim i negativnim posljedicama koje idu uz to. Kao dio međunarodnog privatnog prava, autorsko pravo i srodna prava su sastavnice pravnog područja...

Pages