Pages

Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Fizička distribucija u poduzeću Konzum
Jakov Bilobrk
Ovaj završni rad pisan je u četri dijela. U prvom poglavlju se govori o općenitoj definiciji distribucije, koje su temeljne zadače distribucije, te poduzeća koja sudjeluju kao što su, trgovinska poduzeća, trgovinska poduzeća za pružanje trgovinskih usluga i proizvodna poduzeća, te o kanalima distribucije, što su to kanali distribucije ili marketinški kanali, o čemu ovisi ibor kanala i koje su funkcije distribusickih ili marketinških kanala. U drugom poglavlju se obrađuje...
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Fizološka uloga mikoriza u razvoju i rastu vinove loze (Vitis vinifera)
Stefan Uroš
Vinova loza (Vitis vinifera) ostvaruje simbiotski odnos s arbuskularnim mikoriznim gljivama iz roda Glomales, fizološka važnost te simbioze za rast i razvoj vinove loze pokazana je u brojnim studijama iz kojih je razvidan učinak simbioze na povećan unos fosfata i ostalih mineralnih tvari u biljku. Također, važnost takvog odnosa odražava se i u većoj otpornosti i boljem odgovoru biljke na uvjete suše, što je prvenstveno vezano uz već spomenuti povećan unos mineralnih tvari....
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze u kojem je napravljena analiza temeljnih financijskih izvještaja poduzeća KRAŠ d.d. Zagreb. Za uvid u poslovanje poduzeća „KRAŠ d.d.“ te procjenu vrijednosti poduzeća koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Na temelju bilance i računa dobiti i gubitka te pomoću pokazatelja detaljno se analiziralo poduzeće i vrijednost njegovih dionica na dan 31.12.2013. i 31.12.2014....
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
Aleksa Vukelić
Pašnjačka vegetacija hrvatskog primorskog krša razvijena je dijelom u obliku suhih mediteranskih travnjaka, a dijelom u obliku prostranih kamenjarskih pašnjaka. Svi suhi mediteranski travnjaci i kamenjarski pašnjaci u Hrvatskoj spadaju u dva vegetacijska razreda: Festuco-Brometea i Thero-Brachypodietea. Primarnu proizvodnost čini rast nadzemnih i podzemnih biljnih dijelova tijekom vegetacijske sezone. Ona ovisi o različitim ekološkim faktorima, kao npr. o klimatskim prilikama,...
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
Tatjana Baričević
Zaštita proizvoda i usluga oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti dio je prava intelektualnog vlasništva, te je kao takva u RH obrađena kroz relevantne zakone i pravilnike koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Vlada RH razvila je strategiju u skladu sa donesenim zakonima na polju prava intelektualnog vlasništva i u okviru toga zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti prema kojoj će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i dalje...
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Matej Marčić
Cilj rada je dati uvid u teorijske odrednice gastronomije i njenu povezanost s turizmom te dodatno pojasniti predmet istraživanja na primjeru Mediterana. Dakle, tema ovog rada je „Gastronomija kao turistički proizvod“, a rad je podijeljen na četiri poglavlja. Na početku rada se nalaze uvodne napomene u kojima se govori o predmetu istraživanja, ciljevima koji se žele postići pisanjem i o samoj strukturi rada. Nakon uvoda slijedi poglavlje o teorijskim odrednicama turizma kako bi...
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Vedrana Milak
: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri razlike u načinu soljenja (sa ili bez aditiva, utrošak soli/salamure, duljina faze soljenja), načinu dimljenja (ložište unutar ili izvan objekta i temperatura dima) te duljina sušenja i zrenja, utječu na sastav hlapivih spojeva arome dalmatinske pancete. U navedenu svrhu uzeta su po 2 uzorka dalmatinske pancete iz dva različita preradbena objekta na području Dalmacije, u kojima je panceta proizvedena na sljedeći način: objekt...
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Ivan Radić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve lista crnog ribiza pomoću hidrodestilacije aparaturom po Clevengeru. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike dobivenih rezultata s objavljenom stručno – znanstvenom literaturom o hlapljivim spojevima lista crnog ribiza.
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Barbara Hrga
„Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh“ . Zdravlje je ključan čimbenik ljudskog života, gospodarstva i sreće. “Zdrav čovjek ima tisuću želja, dok bolestan samo jednu.“ Zdravstveni sustav predstavlja jedno od najbitnijih sastavnica Republike Hrvatske, stoga su bitne promjene i reforme da bi se zdravstveni sustav poboljšao, odnosno da bude dostupan i prihvatljive ljudima. U radu je analiziran hrvatski zdravstveni sustav za razdoblje od 2014.-2015. godine. Na...
INCOTERMS 2000
 SKUPINA “F“
INCOTERMS 2000 SKUPINA “F“
Katarina Madžar
Ekonomija je u 20.stoljeću doživjela mnogobrojne promjene. Došlo je do razvoja tehnologije, rasta velikih korporacija, razvoja prometne infrastrukture, rasta svijesti stanovništva i dr. sve su te promjene dovele i do porasta međunarodne razmjene. Kada bi bili ograničeni da trošimo samo ono što se proizvede u zemlji bili bi siromašniji i na materijalnom i duhovnom stupnju. Međunarodna razmjena potiče specijalizaciju, a specijalizacija produktivnost. Svi ti razlozi potvrđuju...
INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010
Stipe Miljković
INCOTERMS, eng. International Commercial Terms su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, eng. International rules for the interpretation of trade terms, koja uređuju pravno-ekonomske odnose između prodavatelja (izvoznika) i kupaca (uvoznika) u međunarodnoj trgovini glede prijenosa troškova i rizika pri isporuci robe s jedne na drugu ugovornu stranu, a posebno se odnose i na prijevoznike, špeditere, luke i pristaništa, pomorske agente, carinske organe, poduzeća za...
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
Anita Ćosić
Riječ Dizajn dolazi od engleske riječi Design, a znači crtež ili skica, ideja izražena crtežom. Industrijski dizajn se odnosi na sve predmete usluge i sustave stvorene pomoću sredstava i sustava industrijalizacije. Dizajn se kao fenomen pojavljuje u zapadnoeuropskoj klulturi u drugoj polovici osamnaestog stoljeća, da bi se tijekom razvoja industrijske kulture afirmirao, posebice tijekom dvadesetog stoljeća, kao nezaobilazna metoda i tehnika generiranja novih vrijednosti u stvaranju...

Pages