Paginacija

INCOTERMS 2000
 SKUPINA “F“
INCOTERMS 2000 SKUPINA “F“
Katarina Madžar
Ekonomija je u 20.stoljeću doživjela mnogobrojne promjene. Došlo je do razvoja tehnologije, rasta velikih korporacija, razvoja prometne infrastrukture, rasta svijesti stanovništva i dr. sve su te promjene dovele i do porasta međunarodne razmjene. Kada bi bili ograničeni da trošimo samo ono što se proizvede u zemlji bili bi siromašniji i na materijalnom i duhovnom stupnju. Međunarodna razmjena potiče specijalizaciju, a specijalizacija produktivnost. Svi ti razlozi potvrđuju...
INCOTERMS 2010
INCOTERMS 2010
Stipe Miljković
INCOTERMS, eng. International Commercial Terms su međunarodna pravila za tumačenje trgovinskih termina, eng. International rules for the interpretation of trade terms, koja uređuju pravno-ekonomske odnose između prodavatelja (izvoznika) i kupaca (uvoznika) u međunarodnoj trgovini glede prijenosa troškova i rizika pri isporuci robe s jedne na drugu ugovornu stranu, a posebno se odnose i na prijevoznike, špeditere, luke i pristaništa, pomorske agente, carinske organe, poduzeća za...
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
INDUSTRIJSKI DIZAJN DIZAJN TVRTKE MERCEDES - BENZ
Anita Ćosić
Riječ Dizajn dolazi od engleske riječi Design, a znači crtež ili skica, ideja izražena crtežom. Industrijski dizajn se odnosi na sve predmete usluge i sustave stvorene pomoću sredstava i sustava industrijalizacije. Dizajn se kao fenomen pojavljuje u zapadnoeuropskoj klulturi u drugoj polovici osamnaestog stoljeća, da bi se tijekom razvoja industrijske kulture afirmirao, posebice tijekom dvadesetog stoljeća, kao nezaobilazna metoda i tehnika generiranja novih vrijednosti u stvaranju...
INDUSTRIJSKI DIZAJN-ZAŠTITA I GOSPODARSKA PREDNOST
INDUSTRIJSKI DIZAJN-ZAŠTITA I GOSPODARSKA PREDNOST
Ivica Jurić-Arambašić
Cilj ovog završnog rada je prikazati što je to industrijski dizajn, zaštitu i njegovu gospodarsku prednost. Ovaj završni rad sastoji se od uvoda, zatim prikazuje općenito o dizajnu proizvoda, pravnoj zaštiti, uvjetima i razlozima za odbijanje zaštite industrijskog dizajna, registraciji, međunarodnoj zaštiti, prijenosu prava, prestanku vrijednosti i ništavosti industrjskog dizajna, autorsko-pravnoj i sudskoj zaštiti, zaključkom i na kraju korištenom literaturom. U...
INFORMACIJSKA SIGURNOST U SUVREMENOM POSLOVANJU
INFORMACIJSKA SIGURNOST U SUVREMENOM POSLOVANJU
Josipa Ramljak
Kako bi sustav informacijske sigurnosti bio učinkovito zaštićen potrebno je uspješno uskladiti, implementirati i nadzirati sve potrebne mjere zaštite. Danas je u velikoj mjeri prepoznata potreba za uspješnim upravljanjem sigurnošću informacija, te se razvijaju brojni standardi koji daju preporuke za uspostavljanje sustava upravljanja sigurnošću informacija. Kroz ovaj rad opisat će se sustav upravljanja sigurnošću informacija sukladno preporukama normi ISO/IEC 17799 i ISO/IEC...
INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR  VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
INSTITUCIONALNI I ZAKONODAVNI OKVIR VINOGRADARSTVA I VINARSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Lucija Guzić
Svrha rada bila je provesti deskriptivnu analizu institucionalnog i normativnog okvira vinogradarsko-vinarskog sektora u Republici Hrvatskoj s ciljem identifikacije ključnih čimbenika koji utječu ili mogu utjecati na njegov razvoj u budućem srednjoročnom razdoblju. U radu su primijenjene metode analize sadržaja, deskripcije i SWOT analize. Institucijska podrška vinogradarsko-vinarskom sektoru obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica područne i lokalne samouprave,...
INTERNET TRGOVINA I INTERNET MARKETING
INTERNET TRGOVINA I INTERNET MARKETING
Stjepan Vučemilović-Šimunović
Rad ne sadrži sažetak.
INTERNO KOMUNICIRANJE U PODUZEĆU
INTERNO KOMUNICIRANJE U PODUZEĆU
Antonija Žeravica
Nekada su tvrtke svoje zaposlenike o novostima u poduzeću informirale putem oglasnih ploča, no u današnje vrijeme to se čini putem e-maila ili interneta, a interno komuniciranje čini sve važniji dio odnosa sa javnošću poduzeća. Ono je prisutno u svim organizacijama, bez obzira na veličinu ili predmet poslovanja poduzeća. Međutim, ono se često zanemaruje jer se ne prepoznaje njegova važnost za poduzeće. Osnovni cilj ovoga rada je prikazati značaj interne komunikacije za...
INVENTARIZACIJA DENDROFLORE U ODABRANIM VRTOVIMA NA PODRUČJU KNINA
INVENTARIZACIJA DENDROFLORE U ODABRANIM VRTOVIMA NA PODRUČJU KNINA
Ivana Šolić
Inventarizacija ukrasne dendroflore privatnih vrtova na području grada Knina do sada nije bila predmetom stručno-znanstvenih istraživanja. Odabir vrsta i krajobrazno oblikovanje rezultat je prirodnih i društvenih čimbenika. U radu se iznose rezultati inventarizacije korisne i ukrasne dendroflore u odabranim privatnim vrtovima. Tijekom florističkog istraživanja od ožujka do svibnja 2014. godine zabilježeno je 58 svojti i 27 porodica. Brojem svojti dominiraju kritosjemenjače (47...
ISKUSTVA U REGENERACIJI STARIH MASLINA NA OTOKU MLJETU
ISKUSTVA U REGENERACIJI STARIH MASLINA NA OTOKU MLJETU
Ivo Pamić
Iskustva u regeneraciji starih maslina se temelje na provedbi agrotehničkih zahvata koja su potrebna da bi od starih maslina dobili novo gospodarski profitabilno, rodno drvo. Svi agrotehnički zahvati kao i mjesto, lokacija, stanje stabala i njihova starost te sortiment maslina bit će opisan u ovom završnom radu.
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
Vanja Gugo
Florističko istraživanje je provedeno u naselju Vrpolje pored grada Knina. Izvršena je inventarizacija i valorizacija voćaka u 42 privatna vrta. Temeljem istraživanja utvrđeno je da su najzastupljenije vrste iz porodice Rosaceae (51%), potom Vitaceae (15%), dok su najmanje zastupljene vrste iz porodice Actinidiaceae (1%). Najzastupljenija voćna vrsta je šljiva (Prunus domestica) (17%). Istraživanjem je utvrđen veći udio neformalno uređenih vrtova sa slabim oblikovnim...
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
ISTRAŽIVANJE ZASTUPLJENOSTI I PRIMJENE VOĆNIH VRSTA U VRTOVIMA NA PODRUČJU VRPOLJA KOD KNINA
Vanja Gugo
Florističko istraživanje je provedeno u naselju Vrpolje pored grada Knina. Izvršena je inventarizacija i valorizacija voćaka u 42 privatna vrta. Temeljem istraživanja utvrđeno je da su najzastupljenije vrste iz porodice Rosaceae (51%), potom Vitaceae (15%), dok su najmanje zastupljene vrste iz porodice Actinidiaceae (1%). Najzastupljenija voćna vrsta je šljiva (Prunus domestica) (17%). Istraživanjem je utvrđen veći udio neformalno uređenih vrtova sa slabim oblikovnim...

Paginacija