Pages

Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Forenzično računovodstvo i forenzična revizija
Matea Poljak
Glavni svjedoci imovinskog i financijskog položaja te poslovnog uspjeha gospodarskog subjekta su računovodstveni dokumenti i godišnja financijska izvješća. Pojavom forenzike i forenzičnog računovodstva dolazi do brzih promjena u elektroničkom poslovanju, ali dolazi i do naglog porasta poslovnih prijevara. Prijevare se pojavljuju u raznim oblicima, a uglavnom se radi o krađi imovine, informacija, zlouporabi tuđe imovine, krivotvorenju i manipulaciji financijskim izvještajima. ...
Franšizing u Hrvatskoj
Franšizing u Hrvatskoj
Zrinka Milardović
Franšiza je jedna od poduzetničkih alternativa uključivanja u poduzetništvo. Pomoću franšize, primatelj franšize si može olakšati ulazak u poduzetničke vode. Franšiza kao oblik prodaje ima posebno mjesto. U Hrvatskoj franšiza nije toliko rasprostranjena, ali daljnjim razvojem počinje zauzimati sve značajnije mjesto, kao poslovna strategija, odnosno poseban oblik prodaje. Pod ovom strategijom nastupa na tržištima podrazumijeva se pravo proizvodnje ili distribucije proizvoda...
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze
Irena Gambiroža
Tema završnog rada je Fundamentalna analiza listanog poduzeća Zagrebačke burze u kojem je napravljena analiza temeljnih financijskih izvještaja poduzeća KRAŠ d.d. Zagreb. Za uvid u poslovanje poduzeća „KRAŠ d.d.“ te procjenu vrijednosti poduzeća koristila su se financijska izvješća preuzeta sa Zagrebačke burze. Na temelju bilance i računa dobiti i gubitka te pomoću pokazatelja detaljno se analiziralo poduzeće i vrijednost njegovih dionica na dan 31.12.2013. i 31.12.2014....
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
GOSPODARENJE MEDITERANSKIM TRAVNJACIMA
Aleksa Vukelić
Pašnjačka vegetacija hrvatskog primorskog krša razvijena je dijelom u obliku suhih mediteranskih travnjaka, a dijelom u obliku prostranih kamenjarskih pašnjaka. Svi suhi mediteranski travnjaci i kamenjarski pašnjaci u Hrvatskoj spadaju u dva vegetacijska razreda: Festuco-Brometea i Thero-Brachypodietea. Primarnu proizvodnost čini rast nadzemnih i podzemnih biljnih dijelova tijekom vegetacijske sezone. Ona ovisi o različitim ekološkim faktorima, kao npr. o klimatskim prilikama,...
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
GOSPODARSKI ZNAČAJ OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI ZA PROIZVODE I USLUGE U RH
Tatjana Baričević
Zaštita proizvoda i usluga oznakom zemljopisnog podrijetla ili oznakom izvornosti dio je prava intelektualnog vlasništva, te je kao takva u RH obrađena kroz relevantne zakone i pravilnike koji su usklađeni sa zakonodavstvom EU. Vlada RH razvila je strategiju u skladu sa donesenim zakonima na polju prava intelektualnog vlasništva i u okviru toga zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti prema kojoj će Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i dalje...
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Gastronomija kao aspekt u turizmu
Matej Marčić
Cilj rada je dati uvid u teorijske odrednice gastronomije i njenu povezanost s turizmom te dodatno pojasniti predmet istraživanja na primjeru Mediterana. Dakle, tema ovog rada je „Gastronomija kao turistički proizvod“, a rad je podijeljen na četiri poglavlja. Na početku rada se nalaze uvodne napomene u kojima se govori o predmetu istraživanja, ciljevima koji se žele postići pisanjem i o samoj strukturi rada. Nakon uvoda slijedi poglavlje o teorijskim odrednicama turizma kako bi...
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Hlapivi spojevi arome dalmatinske pancete proizvedene u različitim tehnološkim uvjetima"
Vedrana Milak
: Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi u kojoj mjeri razlike u načinu soljenja (sa ili bez aditiva, utrošak soli/salamure, duljina faze soljenja), načinu dimljenja (ložište unutar ili izvan objekta i temperatura dima) te duljina sušenja i zrenja, utječu na sastav hlapivih spojeva arome dalmatinske pancete. U navedenu svrhu uzeta su po 2 uzorka dalmatinske pancete iz dva različita preradbena objekta na području Dalmacije, u kojima je panceta proizvedena na sljedeći način: objekt...
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Hlapljivi spojevi lidta crnog ribizla ( Ribes nigrum L.)
Ivan Radić
Cilj ovog Završnog rada bio je izolirati hlapljive spojeve lista crnog ribiza pomoću hidrodestilacije aparaturom po Clevengeru. Daljnjom analitičkom obradom određen je kemijski sastav hlapljivih spojeva vezanim sustavom plinska kromatografija-spektrometrija masa (GC-MS). Obradom dobivenih podataka utvrđene su sličnosti i razlike dobivenih rezultata s objavljenom stručno – znanstvenom literaturom o hlapljivim spojevima lista crnog ribiza.
Hlapljivi spojevi rakije Anižete
Hlapljivi spojevi rakije Anižete
Nikolina Bosnić
Anižeta je prirodno jako alkoholno piće koje spada u travarice, a proizvodi se aromatiziranjem rakije lozovače prirodnim ekstraktima zvjezdastog anisa (llicium verum), anisa (Pimpinella anisum), komorača (Foeniculum vulgare) ili drugog bilja koje sadržava jednake glavne aromatične sastojke. U brojnim zemljama mediteranskog područja rakije aromatizirane anisom imaju dugu tradiciju proizvodnje. U našoj zemlji Anižeta je tradicionalno jako alkoholno piće koje se najvećim dijelom...
Hrvatska i Europska unija
Hrvatska i Europska unija
Andrea Vojković
Završni rad pod nazivom Hrvatska i Europska unija,uz sami uvod i zaključak, podijeljen je na 6 dijelova. U prvom dijelu riječ je općenito o Europskoj Uniji. Kako i kada je stvorena, koliko ima stanovnika, članica i dr. Najčešće se predstavlja kao pravni sustav sui generis, koji se razvija i prilagođava potrebama i specifičnostima europske integracije. U drugom dijelu, počevši od Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), do dubinske usporedbe zakonodavstva što...
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Hrvatski zdravstveni sustav-stanje i razvojne mogućnosti
Barbara Hrga
„Mens sana in corpore sano – U zdravom tijelu zdrav duh“ . Zdravlje je ključan čimbenik ljudskog života, gospodarstva i sreće. “Zdrav čovjek ima tisuću želja, dok bolestan samo jednu.“ Zdravstveni sustav predstavlja jedno od najbitnijih sastavnica Republike Hrvatske, stoga su bitne promjene i reforme da bi se zdravstveni sustav poboljšao, odnosno da bude dostupan i prihvatljive ljudima. U radu je analiziran hrvatski zdravstveni sustav za razdoblje od 2014.-2015. godine. Na...
INCOTERMS 2000
 SKUPINA “F“
INCOTERMS 2000 SKUPINA “F“
Katarina Madžar
Ekonomija je u 20.stoljeću doživjela mnogobrojne promjene. Došlo je do razvoja tehnologije, rasta velikih korporacija, razvoja prometne infrastrukture, rasta svijesti stanovništva i dr. sve su te promjene dovele i do porasta međunarodne razmjene. Kada bi bili ograničeni da trošimo samo ono što se proizvede u zemlji bili bi siromašniji i na materijalnom i duhovnom stupnju. Međunarodna razmjena potiče specijalizaciju, a specijalizacija produktivnost. Svi ti razlozi potvrđuju...

Pages